Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Policja X

III SA/Gl 915/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-10-18

z uprawnieniami do kierowania pojazdem;, - w jaki sposób samochód został zabezpieczony., Skarżący swój interes prawny w uzyskaniu przedmiotowego zaświadczenia wywodzi z faktu...
. postanowieniem z dnia [...] r. znak [...] odmówił wydania zaświadczenia o żądanej treści. W ocenie Komendanta nie został wykazany przez skarżącego interes prawny, w oparciu...

III SA/Gl 916/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-10-18

przekazany osobie, która znajdowała się w pojeździe przy podjęciu czynności kontrolnych., Skarżący swój interes prawny w uzyskaniu przedmiotowego zaświadczenia wywodzi z faktu...
. postanowieniem z dnia [...] r. znak [...] odmówił wydania zaświadczenia o żądanej treści. W ocenie Komendanta nie został wykazany przez skarżącego interes prawny, w oparciu...

II SA/Wa 260/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-18

emerytury. Wezwano też do wskazania interesu prawnego w uzyskaniu żądanego zaświadczenia., W dniu [...] sierpnia 2018 r. do Komendy Wojewódzkiej Policji w B. wpłynęło...
r., na podstawie art. 64 § 2 k.p.a., organ wezwał A. L. do uzupełnienia braków formalnych poprzez wskazanie interesu prawnego w uzyskaniu żądanego zaświadczenia...

I OSK 3166/15 - Wyrok NSA z 2017-01-31

, że policjant nie posiada interesu prawnego do wystąpienia z żądaniem wydania zaświadczenia potwierdzającego pełnienie służby w warunkach uzasadniających podwyższenie...
nie ma interesu prawnego do żądania wydania przedmiotowego zaświadczenia, o czym świadczy m.in. fakt, iż Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach w dniu 30 września 2009 r. wydał...

II SA/Wa 506/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-20

. swój interes prawny w uzyskaniu zaświadczenia uzasadnił tym, iż w sytuacji, gdy akta służbowe funkcjonariuszy Policji nie są archiwizowane przez cały okres służby...
nie posiada interesu prawnego do występowania z wnioskiem o wydanie przedmiotowego zaświadczenia. Interes taki istniałby po jego stronie wyłącznie wtedy, gdyby konkretny...

II SA/Wa 2050/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-02

postępowania administracyjnego, tj. demokratycznego państwa prawa poprzez doprowadzenie do iluzji możliwości obrony interesu prawnego w przewidzianym prawem postępowaniu...
., Powodem powyższego rozstrzygnięcia był brak interesu prawnego po stronie wnioskującego policjanta uzasadniającego wszczęcie niniejszego postępowania, a zatem brak...

I OSK 3140/15 - Wyrok NSA z 2017-01-26

z dnia 4 maja 2005 r.). W uzasadnieniu podał, że policjant nie posiada interesu prawnego do występowania z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego pełnienie...
. nie zgodził się z twierdzeniem organu, że nie ma interesu prawnego do żądania przedmiotowego zaświadczenia. Jego interes prawny przejawia się w tym, że w sytuacji...

II SA/Po 645/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-09-19

fizyczna), czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Pojęcie interesu...
mieszkalnego. W wyroku z dnia 17.04.2007 r. (I OSK 755/06, LEX nr 337023), Naczelny Sąd Administracyjny przyjął, że cyt.: 'Interes prawny to interes indywidualny, konkretny...

II SA/Wa 603/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-03

ww. rozporządzenia z dnia 4 maja 2005 r., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ I instancji wskazał, iż policjant nie posiada interesu prawnego do występowania z wnioskiem...
jest twierdzenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w [...] o braku po jego stronie interesu prawnego do żądania wydania przedmiotowego zaświadczenia, o czym świadczy...

II SA/Wa 667/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-09

, iż policjant nie posiada interesu prawnego do występowania z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego pełnienie służby w Policji w warunkach uzasadniających podwyższenie...
wnosząc o jego uchylenie. W uzasadnieniu stwierdził, iż niezasadne jest twierdzenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w [...] o braku po jego stronie interesu prawnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100