Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zatrudnienie X
  • Symbol

IV SA/Wr 230/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-07-25

lub stanu prawnego nie wymaga przepis prawa, osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia urzędowo potwierdzającego te fakty lub stan prawny musi wykazać swój interes prawny...
, aby takie potwierdzenie otrzymać. Organ ma obowiązek wystawienia zaświadczenia bez wnikania w interes prawny osoby ubiegającej się o zaświadczenie tylko wtedy...

IV SA/Wr 231/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-07-25

musi wykazać swój interes prawny, aby takie potwierdzenie otrzymać. Organ ma obowiązek wystawienia zaświadczenia bez wnikania w interes prawny osoby ubiegającej...
przepis prawa, osoba ubiegająca się o zaświadczenie powinna wskazać przepis prawa materialnego, z którego wynika jej interes prawny w uzyskaniu zaświadczenia...

SA/Bk 1082/01 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2002-02-07

Osoba korzystająca z usług świadczonych przez samorządową jednostkę organizacyjną nie ma interesu prawnego w zaskarżeniu uchwały rady gminy określającej zasady...
podwyżki płac i jednocześnie ma duży wpływ na zwiększenie stawki opłat za wodę. Tym samym narusza jego interes prawny jako odbiorcy wody dostarczanej przez ZWiK w G...

II SA/Rz 806/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-05-19

prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Zgodnie z przepisem art. 29 KPA stronami...
. W orzecznictwie sądowo-administracyjnym prezentowany jest pogląd, iż pojęcie strony wiąże się z interesem prawnym lub obowiązkiem wyprowadzonymi z konkretnie oznaczonego...

II SA/Rz 552/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-09-21

umowy., Z uzasadnienia skargi wynika, że skarżący bezskutecznie wzywał Zarząd Powiatu [...] do uchylenia zaskarżonej uchwały, która narusza jego interes prawny...
publicznej ani aktem prawa miejscowego, a ponadto nie narusza interesu prawnego skarżącego. Odpierając zarzuty skargi organ uznał, że jest właściwy do zwolnienia dyrektora SPZOZ...

II SA/Lu 347/01 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2002-07-02

, nie ma legitymacji czynnej do występowania w charakterze strony. Nie został naruszony interes prawny Zarządu na gruncie art. 87 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym...
z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./., Na gruncie art. 28 Kpa stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego...

IV SA/Gl 166/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-11-05

prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Postępowanie dotyczy interesu prawnego lub obowiązku...
i obowiązkach jednego podmiotu może także wpływać na prawa i obowiązki innego podmiotu. W pierwszym wypadku postępowanie dotyczy interesu prawnego lub obowiązku danego...

III SA/Gd 277/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-10-27

referacie co J. N. (po reorganizacji) miał interes prawny aby głosować za przyjęciem przedmiotowej uchwały. Taka sama sytuacja dotyczyła radnego T. Ł. będącego...
nie może brać udziału w głosowaniu, jeżeli uchwała dotyczy jego interesu prawnego;, - § 36 ust. 1 i 2 statutu Powiatu stanowiącego o tym, iż uchwały rady wymagają opinii...

II SA/Rz 551/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-09-27

. do uchylenia zaskarżonej uchwały, która narusza jego interes prawny polegający na zachowaniu pracy na stanowisku dyrektora SPZOZ w [...]. W odpowiedzi Starosta B. poinformował...
administracji publicznej ani aktem prawa miejscowego, a ponadto nie narusza interesu prawnego skarżącego. Odpierając zarzuty skargi organ uznał, że jest właściwy do zwolnienia...

IV SA/Po 7/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-02-12

do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach...
dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym, a także inny podmiot, któremu ustawy przyznają prawo do wniesienia...
1   Następne >   +2   +5   +10   31