Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bank X

I SA 118/96 - Wyrok NSA z 1997-02-25

może zaspokoić swoje roszczenie tylko z dochodów z nieruchomości przejętej przez Agencję po zlikwidowanym Przedsiębiorstwie. Skarżący ma zatem interes prawny w wykazaniu, że decyzja...
., W świetle art. 28 Kpa stroną postępowania administracyjnego jest każda osoba, której interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie. Skarżący Bank Gospodarki...

I SA 1326/93 - Wyrok NSA z 1995-01-19

przedsiębiorstwa godzi w interesy Banku jako wierzyciela. Ustawa dopuszczając komunalizację mienia nie może być stosowana w oderwaniu od systemu norm prawnych. Majątek likwidowanego...
na określoną gminę na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. nie leży w sferze interesu prawnego osób korzystających z nieruchomości bez tytułu prawnego /ZKS i Spółka...

III ARN 31/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1995-10-05

, a co dopiero w stopniu rażącym. Ponadto Minister Sprawiedliwości wywodził, że stronami postępowania administracyjnego są osoby, których interesów prawnych /a więc nie faktycznych...
utrwalony jest pogląd, że 'o tym, czy ktoś ma interes prawny przesądzają przepisy prawa materialnego, z których wynikają dla danego podmiotu prawa lub obowiązki...

I SA 1492-1497/96 - Wyrok NSA z 1997-09-03

znajdujących się w budynku położonym na nieruchomości w P., zainteresowanymi ich nabyciem. Ich interes ma więc charakter faktyczny, a nie prawny, jak tego od strony wymaga...
. Minister nie uwzględnił odwołania., Zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1990 r. ustawodawca uwłaszczył z dniem 5 grudnia 1990 r. państwowe osoby prawne...

I SA/Łd 1498/97 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1998-12-01

decyzji organów podatkowych obu instancji, zarzucając naruszenie jego interesu prawnego oraz naruszenie przepisu art. 28 ustawy o zobowiązaniach podatkowych. Skarżący Bank...
maja 1997 r., którą uchylono kompensatę z 20 sierpnia 1996 r. zobowiązań Banku G. z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za lipiec 1996 r. w kwocie...

III ARN 39/94 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1994-06-23

przez zainteresowaną stronę do właściwego organu administracji państwowej, zawierający żądanie czynności organu ze względu na swój interes prawny, powoduje bowiem, z mocy art. 61 Kpa...
, czy wniosek ten został rozstrzygnięty lub spowodował jakikolwiek skutek prawny. Dlatego na pismo z dnia 4 października 1993 r. (...) Biura Funduszu Restrukturyzacji...

III SA/Wa 703/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-08-27

administracyjnych, postulatu, by przy ocenie zasadności zastosowania przesłanki interesu publicznego organ uwzględnił zarazem zasadę państwa prawnego, wyrażona w art. 2...
występuje zarówno interes publiczny, jak i ważny interes podatnika uzasadniający umorzenie zaległości podatkowych. Skarżący powołał się na ciężką sytuację zdrowotną...

III SA 1087/99 - Wyrok NSA z 2000-05-24

należności podatkowych., Nawet więc w sytuacji, gdy podatnik wykaże, że ma ważny interes w uzyskaniu tego rodzaju ulg podatkowych, to organy podatkowe przy podejmowaniu decyzji...
muszą również brać pod uwagę interes ogólnospołeczny, w którym leży zapewnienie dopływu należności podatkowych do budżetu. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu...

I SA/Po 334/97 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1997-11-04

poz. 31/ obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Niesporne...
. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31/ podmiotami zobowiązanymi do uiszczania podatku od środków transportowych są osoby fizyczne i osoby prawne będące...

SA/Bk 1181/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2001-09-25

od osób prawnych /t.j. Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./ /w stanie prawnym obowiązującym w 1999 r./, przysługiwało kredytobiorcom, dla których dotacje te stanowiły...
. (...) w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za 1999 rok - uchyla zaskarżoną decyzję; (...). Decyzją z dnia 21.08.2000 r...
1   Następne >   3