Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabytki X

II OSK 1899/09 - Wyrok NSA z 2010-07-21

do sądu administracyjnego jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności...
, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Oznacza to, że prawo do wniesienia skargi związane...

II OSK 2211/18 - Wyrok NSA z 2019-04-10

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm., dalej: k.p.a.). Spółka wskazała, że wywodzi swój interes prawny z faktu posiadania własności budynku położonego...
odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków z [...] maja 2016 r., z uwagi na brak interesu prawnego...

II OSK 2752/12 - Wyrok NSA z 2014-04-11

, wnioskująca Spółka nie wykazała, że posiada indywidualny interes prawny do skutecznego wszczęcia postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji. Minister...
na czym polega jej indywidualny interes prawny. Zadaniem Ministra, przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2010 r. zarzuty mające świadczyć o wadliwości postępowania...

VII SA/Wa 1770/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-26

interesu prawnego Odwołującego się do udziału w przedmiotowym postępowaniu'., Minister Kultury rozpatrując odwołanie powołał się na art. 9 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków...
interesu prawnego decydują przepisy prawa materialnego przyznające stronie konkretne, indywidualne i aktualne korzyści. Organ odwoławczy zauważył...

I SA/Wa 2153/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-14

zastosowanie tu znajdzie art. 28 kpa, jako norma ogólna. Potwierdzenie posiadania interesu prawnego, skutkujące nabyciem uprawnień należnych stronie postępowania...
administracyjnego, powinno opierać się na przepisach prawa materialnego, z których wynikają dla tego podmiotu określone prawa lub obowiązki. Interes prawny polega bowiem na możliwości...

VII SA/Wa 2350/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-12

i jej niewykonalność ma charakter trwały. Oznacza to, że jest dotknięta kwalifikowaną wadą prawną z art. 156 § 1 pkt 5 K.p.a., Wnioskodawca wskazał, że ma interes prawny...
, że wnioskodawca wywodził swój interes prawny z faktu bycia współużytkownikiem działki nr [...] oraz współwłaścicielem budynku posadowionego na tej działce...

VII SA/Wa 1751/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-16

stronie odwołanie. Zgodnie z art. 28 K.p.a., stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój...
interes prawny lub obowiązek. Przepisy u.o.z. nie regulują zasad ustalania kręgu stron w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania pozwolenia konserwatorskiego...

VII SA/Wa 1046/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-10-28

. [...] (działka nr [...] ). Zatem przy rozpatrzeniu ww. wniosku oraz w ramach wznowionego postępowania MWKZ badał sytuację prawną i kwestię posiadania interesu prawnego...
w odniesieniu do D.M., nie zaś do W.G. i E. Ś., W ocenie Ministra, odwołujący się nie przedstawili argumentów przemawiających za uznaniem, że dysponują oni interesem prawnym...

VII SA/Wa 1039/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-10-28

. [...] (działka nr [...] ). Zatem przy rozpatrzeniu ww. wniosku oraz w ramach wznowionego postępowania MWKZ badał sytuację prawną i kwestię posiadania interesu prawnego w odniesieniu...
do D.M., nie zaś do W.G. i E. Ś., W ocenie Ministra, odwołujący się nie przedstawili argumentów przemawiających za uznaniem, że dysponują oni interesem prawnym...

VII SA/Wa 1979/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-17

religijnego nie może być uznany za wystarczający dla wskazania indywidualnego interesu prawnego [...] w postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji pozwalającej...
[...]. Podmioty nie będące dysponentami zabytku, którego dotyczy pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie robot budowlanych mogą mieć interes prawny w tego typu postępowaniach...
1   Następne >   +2   +5   +10   85