Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X
  • Symbol

II GSK 1866/18 - Wyrok NSA z 2022-04-05

ochronnego na sporny znak towarowy., Organ stwierdził, że wnioskodawczyni nie miała interesu prawnego w domaganiu się unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy...
, że interes prawny skarżącej wynikał z faktu, że obie strony tego postępowania - skarżąca i uprawniona, są podmiotami faktycznie działającymi na tym samym rynku., Sąd...

II SA/Wr 626/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-12-14

, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego, a także organizacja społeczna, o której mowa w art. 25 § 4, w sprawach innych osób, jeżeli sprawa dotyczy...
prawnego nie znajduje zatem uzasadnienia w brzmieniu art. 33 § 2 P.p.s.a. Dla osób, których interes prawny lub uprawnienie zostało naruszone uchwałą (zarządzeniem, aktem...

II SA/Bd 1363/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-02-22

, a nie wniosła skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego. Ponadto uczestnikiem postępowania przed sądem administracyjnym...
tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego, a także organizacja społeczna, o której mowa w art. 33 § 2 P.p.s.a. Do uzyskania statusu uczestnika postępowania w przypadku uregulowanym...

II SA/Rz 455/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-10-14

udział w postępowaniu administracyjnym, a nie wniosła skargi, jeśli wynik postepowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania...
porozumienia wyłącza możliwość dochodzenia przez tę jednostkę jej interesu prawnego w trybie postępowania administracyjnego bądź sądowoadministracyjnego. W powyższej sytuacji...

II SA/Wr 303/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-08-13

jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony. Artykuł 33 § 2 zdanie pierwsze p.p.s.a. stanowi natomiast, że udział w charakterze uczestnika...
może zgłosić również osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego, a także organizacja społeczna...

II SA/Po 723/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-12-20

z uzasadnieniem. Wskazano ponadto, że interes prawny Zarządu wynika z jego kompetencji w zakresie aktywizacji bezrobotnych, czuwania nad rynkiem pracy, a także innych zadań...
administracyjnym, a nie wniosła skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego. Ponadto uczestnikiem postępowania przed sądem administracyjnym...

II SA/Ke 20/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-03-19

, a w każdym razie wynik tego postępowania dotyczy jego interesów, stąd ma 'interes prawny w wyniku niniejszego postępowania'. Do wniosku dołączył kserokopię swojego...
na tej podstawie uznano, że interes prawny ma M.K. - wyłoniona w drodze konkursu na stanowisko dyrektora. Wbrew stanowisku wnioskodawcy, brak jest podstaw do uznania, że z racji...

II OZ 1361/07 - Postanowienie NSA z 2008-03-10

kto ma w tym interes prawny, a nawet każdy czyj interes prawny został naruszony uchwałą rady gminy o charakterze aktu prawa miejscowego może być dopuszczony do udziału w postępowaniu...
sądowym toczącym się ze skargi innego podmiotu, wniesionej na podstawie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym. W konkluzji NSA przyjął, że 'w tej sytuacji prawnej...

II SA/Po 79/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-07-30

postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego. Tym samym za skuteczne, w toku postępowania sądowoadministracyjnego, można uznać tylko te działania i te wnioski...
z terenem inwestycji dopiero w dniu (...).08.2008 r. Tym samym nie legitymował się on interesem prawnym w rozumieniu art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks...

II SA/Ol 20/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-03-21

, która brała udział w postępowaniu administracyjnym, a nie wniosła skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania...
w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego., U.Z. nie wnosiła skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w E...
1   Następne >   +2   +5   8