Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Telekomunikacja X

VI SA/Wa 1922/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-16

oferty wstępnej w aukcji, kreuje po stronie potencjalnego jej uczestnika interes prawny dla dysponowania urzędowym potwierdzeniem tej okoliczności. Spółka natomiast...
zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za prawo do dysponowania częstotliwościami. Skoro brak takiego przepisu, Spółka jest zobowiązana wykazać interes prawny w uzyskaniu...

II GSK 91/05 - Wyrok NSA z 2005-09-07

wznowienia postępowania w sprawie zmiany numeracji, uzasadniając swój interes prawny umową zawartą z T.P. S.A., na podstawie której operator - T.P. S.A. - zobowiązał...
telefonicznej do wykorzystywania przy świadczeniu usług telekomunikacyjnych. Prezes URTiP wskazał, iż interes prawny musi wynikać z konkretnej normy prawa materialnego, dającej...

VI SA/Wa 840/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-02

. (nr [...]), to powinna była być uczestnikiem postępowania ustalającego wysokość tej dopłaty., Uzasadniając swój interes prawny w żądaniu wznowienia, Skarżąca powołała się na art. 97 p.t....
wznowienia, stwierdził, że nie miała ona interesu prawnego w postępowaniu zakończonym decyzją z [...] września 2017 r., ale interes faktyczny. W jego ocenie nie ulega...

II GSK 59/05 - Wyrok NSA z 2005-09-07

w postępowaniu. Na uzasadnienie swego interesu prawnego do uczestnictwa w postępowaniu o zmianę przydziału numeracji operatorowi wskazał, że ma z tym operatorem umowę z dnia...
numeracji operatorowi z powodu braku interesu prawnego. W ocenie Prezesa URTiP stroną postępowania administracyjnego dotyczącego zmiany numeracji dekad AUS 3D na AUS 4D...

VI SA/Wa 243/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-27

uzasadniającego interes prawny spółki w żądaniu stwierdzenia nieważności decyzji zmieniającej. Zgodnie bowiem z art. 114 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo...
we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy Prezes UKE podkreślił, iż przepisy art. 114 i 116 P.t. nie statuują w przedmiotowej sprawie interesu prawnego P., gdyż dostępność...

II GSK 347/05 - Wyrok NSA z 2006-05-24

z interesem prawnym, przez co w zaistniałym stanie faktycznym nie mogło dojść do wszczęcia postępowania administracyjnego w oparciu o wskazaną podstawę prawną., Od powyższych...
się interesem prawnym lub obowiązkiem, ze względu na który 'żąda czynności organu' lub którego 'dotyczy postępowanie'. Jednocześnie niekwestionowane jest prawo organu...

VI SA/Wa 1381/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-03

jest niedopuszczalność wszczęcia postępowania na wniosek podmiotu nieuprawnionego. Interes prawny wynika z przepisów prawa materialnego i jeśli na podstawie twierdzeń zawartych...
się do stanowiska doktryny, orzecznictwa sądów administracyjnych oraz do treści art. 28 kpa organ wskazał, że stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku...

II GZ 187/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-23

I instancji argumentacja [...] Sp. z o.o. w zakresie interesu prawnego, zawarta we wniosku o dopuszczenie do udziału w sprawie, jest nieprzekonywująca, bowiem w niniejszej...
za nierozstrzygnięty, a Spółka [...]) brała w nim udział., W tej sytuacji przyjąć należy, że Spółka [...] Sp. z o.o. nie wykazała interesu prawnego, gdyż wynik postępowania...

VI SA/Wa 2248/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-04

nie została spełniona jedna z przesłanek wydania postanowienia o wznowieniu postępowania, bowiem [...] nie legitymuje się w niniejszej sprawie interesem prawnym. Uwzględniając...
wszczęcia postępowania na wniosek podmiotu nieuprawnionego. Interes prawny wynika z przepisów prawa materialnego i jeśli na podstawie twierdzeń zawartych we wniosku i analizy...

VI SA/Wa 1177/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-28

) wykazania interesu prawnego w uzyskaniu przez Stronę zaświadczenia o treści, jak we wniosku z dnia [...] grudnia 2019 r., W piśmie z dnia [...] stycznia 2020 r., Spółka...
wskazała, że jej interes prawny wynika z potrzeby uzyskania urzędowego poświadczenia faktu, że opisana we wniosku z dnia [...] grudnia 2019 r. płatność doprowadziła...
1   Następne >   +2   +5   +10   43