Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Op 334/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-08-19

uchwały w całości., Uzasadniając interes prawny we wniesieniu skargi na uchwałę skarżąca podniosła, że Rada Miasta Opola uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania...
miejscowego niewątpliwie ma interes prawny w jego skarżeniu. W szczególności, iż działki sąsiednie zostały również w tym planie ujęte. Ich przeznaczenie zostało...

II SA/Wr 531/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-12-18

strony przeciwnej, skarżący nie wykazał zaistniałego w dacie wnoszenia skargi naruszenia zaskarżoną uchwałą indywidualnego interesu prawnego lub uprawnienia. Stawiając...
., Podnosząc, że zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą podjętą przez organ gminy...

II SA/Go 645/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-10-24

interes prawny w zakresie udostępnienia danych o poprzednich adresach zameldowania na pobyt stały i czasowy M.C.. Ocenę wykazania interesu prawnego w zakresie pozostałych...
dowodów. Wnioskodawca ponownie wskazał, że swój interes prawny wywodzi z przysługującego mu prawa do wystąpienia do sądu o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłych rodzicach...

VI SA/Wa 2274/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-19

zezwalająca na zajęcie pasa drogowego W. Sp. z o.o. Sp. k. dotyczy ich istotnych interesów prawnych, jako że są najemcami pawilonów i aktualnymi ich posiadaczami;, - art...
w postępowaniu o wydanie zezwolenia narusza ich interes prawny rozumiany jako prawo własności tych ruchomości., Odwołujący wnosili także o przeprowadzenie dowodów z nośnika CD...

I OPS 1/23 - Uchwała NSA z 2024-04-10

Rzecznika rozbieżność ta prowadzi do aprobaty - bądź zanegowania - istnienia interesu prawnego w rozumieniu art. 28 k.p.a. po stronie nabywcy takiego roszczenia, a tym samym...
zasada prawa administracyjnego, w świetle której źródłem interesu prawnego z art. 28 k.p.a. może być norma prawa powszechnie obowiązującego, a nie skutki czynności...

II SA/Go 523/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-09-19

[...] lutego 2013 r. P.M. wezwał Radę Gminy do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie powołanej na wstępie uchwały jako niezgodnej z prawem i naruszającej interes prawny...
gminy i prywatnego interesu radnego, powiązanego z zatrudniającą go spółką węzłem prawnym stosunku pracy, co czyni niedopuszczalnym czynny udział radnego w pracach...

VI SA/Wa 1235/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-08-31

jej uchylenia., Minister środowiska wezwał skarżącą do wykazania jej interesu prawnego w zakresie wniesionego odwołania. Skarżąca w piśmie z dnia 15 kutego 2011 r. wskazała...
, iż interes prawny spółki w przedmiotowym postępowaniu wynika z prawa własności do nieruchomości gruntowych w granicach projektowanego terenu górniczego 'X...

III SA/Gl 393/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-01-27

., w tym zarządzenie Prezydenta Miasta B. z dnia [...] r. nr [...] w sprawie zmiany statutu Zakładu [...]., W uzasadnieniu skargi skarżący swój interes prawny uzasadnił m.in....
definicję interesu prawnego określił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 17 października 2017 r., sygn. akt II OSK 2559/16, stwierdzając, iż '(...) W świetle...

VI SA/Wa 2424/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-03

. W uzasadnieniu organ stwierdził, iż skarżącą spółka nie wykazała interesu prawnego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym udzielenia koncesji na rzecz spółki K. Sp. z o.o....
strona powołała się na własny interes prawny w zakresie zgłoszonego żądania. Zdaniem skarżącej spółki sporna decyzja koncesyjna na wydobywanie kopaliny ze złoża...

VI SA/Wa 2277/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-19

na zajęcie pasa drogowego W.Sp. z o.o. Sp. k. dotyczy ich istotnych interesów prawnych, jako że są najemcami pawilonów i aktualnymi ich posiadaczami;, - art. 61 § 4 K.p.a....
zezwolenia narusza ich interes prawny rozumiany jako prawo własności tej ruchomości., Odwołujący wnosili także o przeprowadzenie dowodów z nośnika CD rejestrującego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100