Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koncesje X

VI SA/Wa 2042/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-02

. Postawili również wniosek o wznowienie postępowania w sprawie decyzji z dnia [...] grudnia 2006 r. Podnieśli, że ich interes prawny wynika z bezpośredniego sąsiedztwa...
dotychczasowego terenu górniczego, co ich zdaniem potwierdza ich interes prawny w uczestniczeniu jako strona postępowania w sprawie zmiany koncesji., Orzekając na skutek...

VI SA/Wa 780/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-14

do jego wniesienia a przede wszystkim poddać kontroli problemy związane z dopuszczalnością wniesienia odwołania oraz z interesem prawnym podmiotu, który wniósł ten środek...
zaskarżenia., W toku wskazanego postępowania ustalono, iż wnoszący odwołanie od decyzji koncesyjnej wywodzą swój interes prawny do jej zaskarżenia z tytułu posiadania...

VI SA/Wa 1290/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-21

[...] lutego 2010 r. organ drugiej instancji, wystąpił do A. D. oraz T. M. z prośbą o wykazanie interesu prawnego uzasadniającego złożenie przedmiotowego odwołania...
. 28 k.p.a., jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek...

VI SA/Wa 686/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-20

, że jako właściciele nieruchomości położonej w pobliżu nieruchomości objętej zamierzoną koncesją posiadają interes prawny w sprawie., Postanowieniem z dnia [...] maja 2006 r. Marszałek...
interesu prawnego decydują przepisy prawa materialnego, zaś przepisy kodeksu postępowania administracyjnego nie dają podstawy do odrębnego orzekania, czy dana osoba...

II GSK 1307/12 - Wyrok NSA z 2013-12-04

, że organ administracji nie podał na jakiej podstawie uznał, że A. posiadał interes prawny w sprawie wstrzymania wykonania decyzji koncesyjnej. Sąd przyznał rację Ministrowi...
jego praw własności do nieruchomości, co w ocenie organu stwierdzało także brak aktualności interesu prawnego A.. Ponieważ A. posiada nieruchomość znajdującą...

VI SA/Wa 2036/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-12

nią regulowanych - w tym zakresie odwoływano się do interesu prawnego w rozumieniu art. 28 k.p.a. Jednakże w ówczesnym stanie prawnym ugruntowało się orzecznictwo sądowo...
górniczym. Co więcej, Sądy przyjmowały wówczas, iż w takich wypadkach nie można również wywodzić interesu prawnego takich osób z tzw. 'prawa refleksowego'., Wnioskodawcy...

VI SA/Wa 724/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-08-25

interes prawny wynikający z przepisów § 2 ust. 1 i § 2 ust. 9 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie rozporządzenia prawem do informacji...
uważała, że jej interes prawny wynika z okoliczności, iż samo postępowanie o udzielenie koncesji na przedmiotowe złoże rozstrzyga o jej prawach, bowiem spółka...

II GSK 2359/11 - Wyrok NSA z 2013-02-06

. wystąpiła o stwierdzenie nieważności decyzji Marszałka Województwa Ś. z dnia [...] kwietnia 2009 r. wskazując na posiadany interes prawny wynikający z przepisów § 2 ust. 1...
gospodarczej spółki, a jej interes prawny wynika z okoliczności, iż samo postępowanie o udzielenie koncesji na przedmiotowe złoże rozstrzyga o jej prawach, bowiem skarżąca...

II SA/Bk 119/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-01-26

w uzgodnieniu z właściwymi organami. Interes prawny w takich sprawach decydujący w świetle art. 28 k.p.a. o statusie strony może wynikać nie tylko z norm prawa materialnego...
się z prawa podmiotowego uregulowanego głównie w prawie cywilnym (rzeczowym), to również uprawnienia innych osób posiadających interes prawny mogą się wywodzić z prawa...

VI SA/Wa 1682/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-09-05

prawa procesowego., Pismem z dnia 31 maja 2007 r. organ wezwał odwołujących do wykazania ich interesu prawnego w postępowaniu koncesyjnym., W odpowiedzi na to wezwanie K...
. w piśmie z dnia 12 czerwca 2007 r. podniosła, iż jej interes prawny wynika chociażby z tego, że zamierzona eksploatacja w sposób oczywisty wpłynie na obowiązki gminy...
1   Następne >   +2   +5   +10   36