Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zgromadzenia X

II SA/Bd 242/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-10-07

z [...] lutego 2015r. ZZR 'S.' w W.; a w przypadku gdy skargę w imieniu własnym do wykazania we wskazanym terminie własnego interesu prawnego w sprawie lub w przypadku...
po przejściach dla pieszych na ulicach: P., A. 23 S., M., F. - przyjmując za podstawę prawną art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 lipca 1990r. Prawo o zgromadzeniach., Organ...

III SA/Po 51/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-09-29

jej interesy ekonomiczne wynikające z przepisów prawa. Obowiązki organu wynikające z art. 9 k.p.a. nie mogą iść tak daleko, aby organ miał ponosić odpowiedzialność...
za stronę merytoryczną wniosku rolnika. Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne., W skardze...

III SA/Gd 524/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-07-08

wieloma budynkami mieszkalnymi). Zgodnie z art. 47 Konstytucji RP każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia...
z obrotu prawnego., W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że kontrola zgodności z prawem decyzji o zakazie odbycia zgromadzenia publicznego dokonywana przez sąd...

VII SA/Wa 2311/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-15

[...], zaplanowanego na dzień [...] maja 2019 r., Powyższa decyzja została podjęta w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych wskazanych przez Rektora., Pismem...
normie prawnej. Zgodnie z art. 50 ust. 1 cyt. ustawy Rektor dba o utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie uczelni., Mając to na względzie Rektor zauważył...

II GSK 817/19 - Wyrok NSA z 2022-09-08

stanie faktycznym i prawnym:, Zaskarżoną decyzją SKO utrzymało w mocy decyzję Prezydenta m. st. Warszawy (organ pierwszej instancji) z 26 października 2017 r. o wymierzeniu...
, pokojowego zgromadzenia nie może podlegać innym ograniczeniom niż te, które określa ustawa i które są konieczne w społeczeństwie demokratycznym z uwagi na interesy...

I OSK 2538/13 - Wyrok NSA z 2014-01-10

okoliczności faktyczne i prawne., Prezydent Miasta Lublin decyzją z dnia 21 czerwca 2013 r., znak BM-BP-II.5310.50.2013, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5...
na interesy bezpieczeństwa państwowego lub publicznego, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwu, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób...

I SA/Lu 943/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-02-21

i nieekwiwalentnym, związanym z finansowaniem zadań lub działalności leżącej w interesie publicznym . Jak w przypadku każdej dotacji, stosunek prawny pomiędzy dotującym...