Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Referenda X

III SA/Lu 120/19 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2019-04-03

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z póź. zm.) dalej jako: 'u.s.g.', zgodnie z którym każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały...
., Skarżący uważa, że jako stały mieszkaniec L., gdzie skupiona jest jego życiowa aktywność, związana z pracą oraz rodziną posiada interes prawny w zaskarżeniu przedmiotowej...

II OSK 2770/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-18

interesu prawnego Spółki oraz naruszenie:, - art. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 706 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy...
, że zaskarżona uchwała narusza jej interes prawny. Spółka, jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie produkcji artykułów spożywczych (przetwarzania i konserwowania...

II SA/Sz 717/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-11-09

mieszkańców., Odnośnie interesu prawnego w sprawie zaskarżenia uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta z powodu nieudzielania absolutorium, Skarżący...
w przedmiotowej sprawie., 3. W odpowiedzi na skargę Rada wniosła o jej odrzucenie z powodu braku interesu prawnego Skarżącego w stwierdzeniu nieważności zaskarżonej...

II OSK 2210/10 - Wyrok NSA z 2010-12-22

r., nr LXXVIII/1388/10., Skarżącej przysługuje czynne prawo wyborcze wynikające z art.62 Konstytucji RP, z którego skarżąca może wywodzić swój interes prawny...
głosowania zgodnie z wcześniej ustalonym kalendarzem wyborczym. Skoro zaskarżona uchwała tak opisanego uprawnienia nie zmieniła, więc interes prawny Skarżącej nie został...

II SA/Lu 294/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-06-23

tę zaskarżyła [...] Spółka z o.o. z siedzibą w W. (dalej także: Spółka), wnosząc o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały, z uwagi na naruszenie interesu prawnego Spółki...
, iż zaskarżona uchwała narusza jej interes prawny. Spółka, jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie produkcji artykułów spożywczych (przetwarzania i konserwowania...

IV SA/Gl 1062/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-03-08

naruszenia jego interesu prawnego. Podniósł nadto, że uchwałę o przeprowadzeniu referendum podjęto bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, w głosowaniu imiennym...
odnieść się do postawionego w odpowiedzi na skargę wniosku o odrzucenie skargi. Sąd nie podziela stanowiska organu, że interes prawny skarżącego nie został naruszony...

II OSK 788/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-25

referendum mogła naruszać interes prawny skarżącego w rozumieniu art. 101 ust. 1 u.s.g. Naruszenie interesu prawnego polega bowiem na istnieniu bezpośredniego związku pomiędzy...
referendum jest sąd powszechny - sąd okręgowy, o czym ustawodawca przesądził we wskazanych powyżej regulacjach prawnych., W ocenie Sądu, w takim stanie rzeczy, skoro...

IV SA/Gl 57/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-03-23

, niezastrzeżonych na rzecz innych organów, radzie gminy. W końcowej części skargi powołano się na interes prawny skarżącej uzasadniający wniesienie skargi, gdyż w przypadku...
zryczałtowanej diety i Gmina G. obciążona będzie obowiązkiem ich wypłaty z własnych środków. Interes prawny wyrażać się miał także w kompetencji Gminy G. do stanowienia...

IV SAB/Gl 48/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-06-27

wykładnia tego przepisu w związku z regulacją art. 4c ust. 1-4 ustawy o samorządzie gminnym zapewnia, z jednej strony, ochronę interesu prawnego inicjatorów referendum...
r., organ samorządowy przyznał, że termin ten ma charakter prekluzyjny i jego niedochowanie powoduje skutek prawny wskazany w ust. 2 tego przepisu, to jest domniemanie...

IV SA/Gl 759/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-12-10

ich doręczenia gminie lub związkowi międzygminnemu, których interes prawny, uprawnienie albo kompetencja zostały naruszone., Podstawą do wniesienia skargi jest uchwała...
nadzoru, w trybie art. 90 ust. 1 u.s.g., a nie w oparciu o art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych...
1   Następne >   3