Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lasy X

II OSK 123/09 - Wyrok NSA z 2009-07-09

z tym przepisem każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone przepisem aktu prawa miejscowego, wydanym w sprawie z zakresu administracji publicznej...
, czyli z obiektywnym porządkiem prawnym. Natomiast o 'interes prawny' w rozumieniu przytoczonego przepisu występuje wtedy, gdy zakwestionowany akt narusza interes prawny skarżącego...

II SA/Bk 314/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-07-04

mieszkalnych. Ocenił, że Wnioskodawca nie posiada interesu prawnego, w konsekwencji czego nie ma on legitymacji procesowej do kwestionowania rozstrzygnięcia o warunkach...
. umarzającą postępowanie odwoławcze z uwagi na brak po stronie Szefa WSzW interesu prawnego w postępowaniu zakończonym decyzją ustalającą warunki zabudowy z dnia [...] grudnia...

II SA/Ol 724/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-09-25

w kwestionowanym postępowaniu., Kolegium podniosło, iż przymiot strony uzyskuje każdy, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek...
. Jeśli jednostka, która wniosła odwołanie twierdzi, że zaskarżona decyzja dotyczy jej interesu prawnego lub obowiązku, organ odwoławczy ma obowiązek je rozpoznać. Jeżeli wynik...

II SA/Gd 501/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-12-16

zatem udziału w przedmiotowym postępowaniu, pomimo tego, że postępowanie dotyczyło jego interesu prawnego. Nadleśnictwo dodało, wskazując na treść art. 148 § 1 k.p.a....
, że Nadleśnictwo takiego interesu prawnego lub obowiązku nie wykazało. Dlatego też Kolegium nie uznało go za stronę przedmiotowego postępowania. Kolegium dodało, że prawa własności...

I OSK 1308/14 - Wyrok NSA z 2016-03-15

, bowiem jego interes prawny w niniejszym postępowaniu wynika z przepisu art. 74 ustawy o lasach. Dodatkowo podtrzymał dotychczasowe stanowisko, iż przedmiotowa nieruchomość...
Nadleśniczego Nadleśnictwa M. interesu prawnego w przedmiotowej sprawie nie sposób wywieść również z art. 74 ust. 1 pkt 1 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (Dz...

II SA/Lu 1043/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-02-07

to jednoznacznie, że posiada interes prawny w postępowaniu dotyczącym zmiany lasu na użytek rolny., W piśmie z [...]. uczestniczka postępowania E. D. stwierdziła, że według...
stroną jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Interes...

IV SA/Wa 2256/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-13

. odmówił wszczęcia postępowania w sprawie zmiany lasu na użytek rolny na działkach nr [...], [...] i [...], obręb P. z uwagi na brak interesu prawnego T. M., Pismem z 7 marca...
na brak interesu prawnego wnioskodawców., Na powyższe postanowienie zażalenie wniósł T. M., Po rozpatrzeniu odwołania Samorządowe Kolegium Odwoławcze...

II SA/Lu 627/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-10-20

obowiązków., Odmawiając wszczęcia postępowania w sprawie, Kolegium stwierdziło, że skarżący nie ma interesu prawnego w żądaniu stwierdzenia nieważności omawianej decyzji. Organ...
go za stronę., W skardze na to postanowienie skarżący wskazał, że posiada interes prawny w żądaniu stwierdzenia nieważności omawianej decyzji, o czym stanowi wprost...

II SA/Lu 626/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-10-20

obowiązków., Odmawiając wszczęcia postępowania w sprawie, Kolegium stwierdziło, że skarżący nie ma interesu prawnego w żądaniu stwierdzenia nieważności omawianej decyzji. Organ...
go za stronę., W skardze na to postanowienie skarżący wskazał, że posiada interes prawny w żądaniu stwierdzenia nieważności omawianej decyzji, o czym stanowi wprost...

II OSK 1604/17 - Wyrok NSA z 2019-05-10

rolny., Sąd I instancji stwierdził, że zasadnie Kolegium uznało, iż skarżący nie ma interesu prawnego aby wnieść odwołanie od ww. decyzji starosty o zmianie użytku...
prywatnego lasu. Skoro będące przedmiotem sprawy grunty nie stanowią własności Skarbu Państwa, to interes prawny skarżącego nie wynika z tytułu własności o jakim mowa w art. 4...
1   Następne >   +2   +5   +10   28