Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Paszporty X

V SA 3517/00 - Wyrok NSA z 2001-10-02

. nie ma w sprawie przymiotu strony w rozumieniu art. 28 Kpa, ponieważ nie ma interesu prawnego, lecz jedynie interes faktyczny w unieważnieniu paszportu Andrzeja R., W skardze...
nie posiada przymiotu strony w rozumieniu art. 28 Kpa. Zgodnie z tym przepisem stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie...

IV SA/Wa 492/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-29

interesu prawnego i pomimo posiadania przez organ wnioskowanych danych;, 2. art. 52 ust. 2 u.d.p. poprzez przyjęcie tego przepisu jako podstawy rozstrzygnięcia pomimo faktu...
potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa; 2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu...

II OSK 1254/05 - Wyrok NSA z 2006-10-24

, OSNC 1997, nr 6-7, poz. 96)., Art. 50 § 1 wskazanej wyżej ustawy stanowi, iż 'Uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator...
, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział...

IV SA/Wa 1027/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-06

interpretacji treści pełnomocnictwa z dnia 25 stycznia 2012 r. w sposób sprzeczny z jego zakresem oraz pomijający intencje mocodawcy w kontekście jego interesu prawnego...
stanowi, że pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu...

IV SA/Po 679/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-04-06

prawo do ochrony interesu prawnego, zarówno na drodze postępowania administracyjnego, jak i sądowego, stanowi podstawową wartość demokratycznego państwa prawnego (art. 2...
i § 8 ust. 2 pkt 4, a w szczególności pkt 4a [cytowane pismo nie zawiera określenia aktu prawnego, z którego pochodzą przytoczone wyżej i niżej przepisy; z kontekstu...

IV SA/Wa 575/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-20

paszportowych, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem osoby ubiegającej się o dokument paszportowy, dopuszcza się możliwość wydania przez konsula paszportu...
., W związku z powyższym Minister uznał, iż Konsul RP w [...] dokonał w zaskarżonej decyzji prawidłowej kwalifikacji prawnej stanu faktycznego do powołanego wyżej przepisu...

II OSK 425/16 - Wyrok NSA z 2017-11-07

paszportu., Wyrok ten został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy., Pismem z 24 marca 2014 r. Prokurator Prokuratury Rejonowej G.-Z. skierował do Wojewody...
na tej podstawie prawnej ma charakter obligatoryjny. Z wnioskiem o cofnięcie paszportu wystąpił uprawniony organ, a przeciwko M. S. prowadzone jest postępowanie...

V SA 215/98 - Wyrok NSA z 1999-09-22

dowodowego, przez co została naruszona zasada słusznego interesu obywatela, a także zaufania obywateli do organów państwa., Skarżący podniósł, że za zaległości podatkowe...
, że unieważnienie paszportu stanowi nieuzasadnioną represję, która narusza zasadę równości obywateli wobec prawa, podważa zasadę państwa prawnego oraz państwa życzliwego...

II OSK 1239/13 - Wyrok NSA z 2014-12-10

z dnia [...] 2012 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia paszportu., Wyrok ów zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym:, Decyzją z [...] 2009 r. [nr ...] (dalej...
czerwca 2010 r. ustanowił do reprezentowania swoich interesów pełnomocnika - M. Z. T. - zamieszkałego w [...]. Wobec powyższego Minister, przy piśmie z 5 października 2011...

IV SA/Wa 699/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-18

, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. D. J. w dniu [...] czerwca 2010 r. ustanowił do reprezentowania swoich interesów pełnomocnika - M. T. - zamieszkałego w K...
odwołania miał na uwadze nie tylko przedłożone w sprawie dokumenty, ale również obowiązek respektowania słusznego interesu strony. Decydujące znaczenie przypisano 'oświadczeniu...
1   Następne >   2