Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Obywatelstwo X

II OSK 69/11 - Wyrok NSA z 2012-03-29

. U. R.P. Nr 55, poz. 310 ze zm.) wystąpiła osoba trzecia - J. T., który oświadczył, że swój interes prawny w postępowaniu wywodzi z faktu długoletniego władania...
postępowania o stwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego przez inne osoby, chyba że mają one interes prawny. Okoliczność, że J. T. stara się o stwierdzenie nabycia...

II OSK 732/08 - Wyrok NSA z 2009-03-13

orzeczenie dotyczy praw osobistych wnioskodawcy, a więc ma on interes prawny w sprawie) ale także osoba, której udział w postępowaniu uzasadniony jest szczególnymi względami...
strony postępowania nie wynika z indywidualnego interesu prawnego w rozumieniu art. 28 k.p.a., skoro status obywatelstwa jest prawem osobistym, a kwestia ochrony roszczeń...

II OSK 573/06 - Wyrok NSA z 2007-04-19

interes prawny w rozumieniu art. 28 k.p.a. ma osoba, której status prawny jest przedmiotem postępowania. Z analizy przepisów dotyczących interesu prawnego strony Sąd pierwszej...
są uprawnionymi wnioskodawcami - działają bowiem w ramach własnego, bezpośredniego i realnego interesu prawnego. Skoro we wskazanych sprawach wnioskodawcy (zstępni...

II OSK 97/07 - Wyrok NSA z 2008-02-20

obywatelstwa polskiego na niemieckie i uzyskała obywatelstwo niemieckie. Organ II instancji wskazał, że J. L., córka G. H. ma interes prawny w postępowaniu o potwierdzenie...
polskiego przez G. H., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalając skargę stwierdził, że skarżąca nie ma interesu prawnego w tej sprawie, a zatem nie mogła skutecznie...

II OSK 406/08 - Wyrok NSA z 2009-03-10

, że ma interes prawny w wydaniu decyzji stwierdzającej obywatelstwo zmarłego wnioskodawcy. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Jacek Chlebny...
. Składający skargę podał, że decyzja dotyczy jego zmarłego niedawno ojca, I.B.S., a on sam pragnie wnieść także wniosek we własnej sprawie i w ten sposób wykazać interes prawny...

II OSK 353/06 - Wyrok NSA z 2006-09-14

także osoby nieżyjącej, jeśli wnioskodawca ma interes prawny w rozumieniu art. 28 Kpa. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Włodzimierz Ryms...
wnioskodawcami, działają bowiem w ramach własnego, bezpośredniego i realnego interesu prawnego. Wnioskodawca-zstępny może bowiem oczekiwać dokonania wszelkich ustaleń mających wpływ...

II OSK 3700/19 - Wyrok NSA z 2020-06-23

,, - B. L.-L., wdowa po zmarłym J. M. L.,, - M. A. L., syn zmarłego J. M. L., W związku z powyższym, organ odwoławczy uznał, że ww. osoby wykazały interes prawny w rozumieniu...
w sprawie potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego lub jego utraty wydaje na wniosek osoby, której postępowanie dotyczy, lub podmiotu, który wykaże interes prawny...

II OSK 2117/12 - Postanowienie NSA z 2014-02-05

związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania. Zgodnie z art. 193 p.p.s.a....
zainteresowanej, która miała interes prawny w wydaniu decyzji tego rodzaju. Wzgląd na tę okoliczność nakazuje przyjąć, że śmierć skarżącej, która wystąpiła o kontrolę...

II OSK 636/06 - Wyrok NSA z 2007-04-19

. Zdaniem Sądu w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji z zakresu obywatelstwa interes prawny, w rozumieniu art. 28 K.p.a., ma osoba której status prawny był przedmiotem...
pierwszej instancji, że osobisty charakter obywatelstwa określonej osoby, oznacza, że inne osoby, w tym także dzieci osoby zmarłej, nie mają interesu prawnego w sprawie...

II OSK 1099/08 - Wyrok NSA z 2009-07-08

, że organ nie ma interesu prawnego (gravamen) uprawniającego go do wniesienia skargi kasacyjnej, gdyż zaskarżony wyrok jest dla niego korzystny., Skarżący nie zgodził...
się do zgłoszonego przez S. L. w odpowiedzi na skargę kasacyjną wniosku o odrzucenie tego środka odwoławczego z uwagi na brak po stronie organu interesu prawnego w zaskarżeniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   16