Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bezrobocie X

I OSK 975/14 - Wyrok NSA z 2015-11-12

k.p.a. regulujących kwestię wydawania przez organy administracji publicznej zaświadczeń. Wskazał jednocześnie, iż tylko ustalenie interesu prawnego po stronie wnioskodawcy...
stwierdzić istnienie interesu prawnego po stronie wnioskodawcy, z których wywodził żądanie wydania przedmiotowego zaświadczenia., W dniu 9 stycznia 2013 r. wpłynęło do Urzędu...

I OSK 1063/14 - Wyrok NSA z 2015-11-12

. Wskazał jednocześnie, iż tylko ustalenie interesu prawnego po stronie wnioskodawcy, daje organowi możliwość rozpatrywania wniosku w zakresie zgłoszonego żądania...
zakresie postępowanie wyjaśniające. Ponownie organ opisał podjęte próby ustalenia, na poszczególnych etapach prowadzonego postępowania administracyjnego, interesu prawnego...

IV SA/Wr 380/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-11-07

dla osoby z jego wykształceniem. Podał, że zaświadczenie jest mu niezbędne ze względu na jego interes prawny. Wskazał też na treść art. 217 § 2 pkt 2 k.p.a., Wobec...
powyższego, pismem z dnia 12 marca 2012 r., na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 k.p.a., został wezwany do uzupełnienia złożonego podania, o wykazanie interesu prawnego do uzyskania...

IV SA/Wr 472/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-11-27

z tym uzasadnieniem, że skarżący nie wykazał interesu prawnego w urzędowym potwierdzeniu faktu braku ofert pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy dla osób z jego wykształceniem...
odwoławczy zobowiązał Starostę D. do podjęcia czynności zmierzających do ustalenia, jaki jest faktycznie interes prawny do żądania przez skarżącego zaświadczenia wskazanej...

IV SA/Wr 546/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-12-03

rejestracji, jako bezrobotny do dnia dzisiejszego, które jest mu niezbędne ze względu na jego interes prawny z art. 217 § 2 pkt 2 k.p.a. wynikający z żądania takiego...
się swoim interesem prawnym wywodzi swoje racje., W piśmie z dnia 11 maja 2012 r. wnioskodawca zarzucił organowi brak zrozumienia treści jego wniosku. Uważa, że we wniosku...

IV SA/Wr 551/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-02-03

., w którym zainteresowany wskazał, iż, cyt.: 'wykazałem interes prawny wyrażający się załatwieniem moich spraw w innym urzędzie administracji publicznej'., Po rozpoznaniu...
wydaje się, jeżeli osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego., Jak dalej wyjaśnił...

IV SA/Wr 229/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-07-25

, osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia urzędowo potwierdzającego te fakty lub stan prawny musi wykazać swój interes prawny, aby takie potwierdzenie otrzymać. Organ...
ma obowiązek wystawienia zaświadczenia bez wnikania w interes prawny osoby ubiegającej się o zaświadczenie tylko wtedy, gdy przepis prawa wymaga potwierdzenia pewnego...

IV SA/Wr 228/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-07-25

ubiegająca się o wydanie zaświadczenia urzędowo potwierdzającego te fakty lub stan prawny musi wykazać swój interes prawny, aby takie potwierdzenie otrzymać. Organ...
ma obowiązek wystawienia zaświadczenia bez wnikania w interes prawny osoby ubiegającej się o zaświadczenie tylko wtedy, gdy przepis prawa wymaga potwierdzenia pewnego stanu...

IV SA/Gl 144/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-10-16

przysługuje status strony w takim postępowaniu należy dokonywać na zasadach ogólnych, tj. na tle wykładni art. 28 Kpa, w myśl którego stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego...
lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Postępowanie dotyczy interesu prawnego lub obowiązku...

IV SA/Gl 143/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-10-16

postępowaniu należy dokonywać na zasadach ogólnych, tj. na tle wykładni art. 28 Kpa, w myśl którego stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy...
postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Postępowanie dotyczy interesu prawnego lub obowiązku konkretnego podmiotu w tym sensie...
1   Następne >   +2   +5   +10   86