Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kombatanci X

II SA/Rz 88/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-06-22

ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym poświadczeniu faktów lub stanu prawnego (art. 217 § 2 pkt 2). W tym ostatnim przypadku organ...
prawa winna wykazać interes prawny w uzyskaniu zaświadczenia, a więc wskazać cel, dla którego ubiega się zaświadczenie. Cel ów podlega ocenie organu, który miałby wydać...

IV SA/Wa 726/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-28

., O tym, kto jest stroną postępowania administracyjnego rozstrzyga art. 28 k.p.a., z którego wynika, że jest nią każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy...
postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Pojęcie 'strony' jest kategorią prawa materialnego. Oznacza to, że interes prawny...

II OZ 589/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-12

określono w powyższym przepisie przez wyróżnienie atrybutu interesu prawnego (legitymacja materialna) oraz wskazanie podmiotów, które, mimo braku takiego interesu, są uprawnione...
jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób z zastrzeżeniem jednak, że brała ona udział w postępowaniu administracyjnym. Podmiotom...

SA/Rz 2431/02 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-02-16

do praw i obowiązków zmarłego. Wyjątkiem jest sytuacja w której udział do postępowania zgłasza osoba której interes prawny jest uzależniony od rozstrzygnięcia skargi...
. Są one jednakże ściśle uzależnione od istnienia uprawnień kombatanckich zmarłego.. Dlatego też rozstrzygnięcie, czy uprawnienia kombatanckie służyły E. K. miało wpływ na interes prawny...

II SA/Kr 215/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-05-24

ustawy o kombatantach, nie dysponuje interesem prawnym do składania takiego wniosku. Konsekwencją zaś braku interesu prawnego po stronie wnioskodawcy...
organ uznał za zasadne umorzenie postępowania z wniosku A.K. , ponieważ nie miał on interesu prawnego do składania takiego wniosku, zaś konsekwencją braku interesu prawnego...

II OZ 590/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-12

(czy to w formie skargi czy też wniosku) pochodzące od legitymowanego podmiotu. Legitymację skargową określono w powyższym przepisie przez wyróżnienie atrybutu interesu prawnego...
, oprócz prokuratora i Rzecznika Praw Obywatelskich, zaliczono również organizację społeczną w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych...

SA/Rz 1585/01 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-04-22

i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania., Skoro w rozpatrywanej...
żadna osoba której interesu prawnego mógłby dotyczyć jego wynik, to postępowanie sądowe na podstawie art. 161 § 1 pkt 2 w/z z art. 161 § 2 i art. 16 § 2 ustawy Prawo...

SA/Rz 2170/01 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-04-29

postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chybże udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik...
która wskazywała by na swój interes prawny w jej rozpoznaniu i merytorycznym rozstrzygnięciu., W związku z powyższym Sąd postanowił jak w sentencji. ...

II OSK 2723/11 - Postanowienie NSA z 2013-05-08

postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik...
zaś niezgłoszenia się żadnej osoby, której interesu prawnego mógłby dotyczyć wynik tego postępowania, zasadne jest jego umorzenie., Mając powyższe na uwadze, na mocy art. 161 § 1 pkt...

IV SA/Po 112/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-10-19

Wnoszący sprzeciw może skarżyć jedynie rozstrzygnięcie lub ustalenia naruszające jego prawa lub szkodzące jego interesom, a zatem musi mieć interes prawny...
w jego zaskarżeniu (gravamen). Strona (w wąskim tego słowa znaczeniu) nie ma interesu prawnego w zaskarżeniu postanowienia o przyznanie pełnomocnikowi kosztów nieopłaconej pomocy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100