Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Normalizacja X

II GSK 852/18 - Wyrok NSA z 2018-10-18

producent wyrobu budowlanego, który nie jest jednocześnie kontrolowanym, nie posiada interesu prawnego, aby wnieść zażalenie na postanowienie w przedmiocie ustalenia opłaty...
art. 26 ust. 7 u.w.b.,, f) niezastosowanie art. 15a u.w.b.,, - skutkujące błędnym uznaniem, iż skarżącej nie przysługuje interes prawny do złożenia zażalenia...

IV SA/Wa 1877/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-24

., legitymuje się interesem prawnym uprawniającym go do wystąpienia w imieniu ww. osoby prawnej z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie...
, który spełnia przesłanki wypływające z art. 28, 29, 30 k.p.a. Zgodnie z bogatym orzecznictwem, postępowanie administracyjne dotyczy interesu prawnego konkretnej osoby...

II GSK 1014/19 - Wyrok NSA z 2022-11-03

. za stronę postępowania kontrolnego, sprawa w oczywisty sposób dotyczyła bowiem interesu prawnego producenta, jest on jedynym podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie...
oceny prawnej podniesionych przez Skarżącego zarzutów:, a) naruszenia art. 7 i art. 77 oraz art. 81a § 1 k.p.a. poprzez niezasadne ustalenie, że opisana w Sprawozdaniu...

II GSK 1271/18 - Wyrok NSA z 2018-09-19

zwrotu kosztów postępowania (pkt 2)., Powyższe orzeczenie zapadło w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy:, Decyzją z dnia [...] listopada 2015 r. Prezes...
pomiarowych o oznaczeniu fabrycznym [...], produkowanych przez Spółkę. W podstawie prawnej powołano art. 8f ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach, zwanej...

VI SA/Wa 1565/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-15

w ruchu drogowym o oznaczeniu fabrycznym [...], numer fabryczny [...]., Zaskarżonej czynności spółka zarzuciła - dokonanie jej, mimo braku podstawy prawnej umożliwiającej...
zatrzymanie egzemplarza przyrządu radarowego, gdyż § 12 ust. 2 Rozporządzenia Ministra, Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej...

II GSK 870/18 - Wyrok NSA z 2018-10-18

i prawnym sprawy., W dniach od [...]-[...] i [...] lutego 2014 r. oraz [...] marca 2014 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno...
do określonych przepisów prawnych. W wytycznych zawartych w uzasadnieniu wyroku podano, że w chwili orzekania przez GIJARS brak było wzorca normatywnego...

II GSK 143/20 - Wyrok NSA z 2023-03-15

nie ulega wątpliwości, że bezpodstawne wydłużanie daty minimalnej trwałości narusza przepisy prawa krajowego jak też wspólnotowego, oraz w istotny sposób narusza interesy...
jest zafałszowany, podczas gdy aby móc mówić o zafałszowaniu środka spożywczego musi zostać wykazane, że doszło do istotnego naruszenia interesów konsumentów finalnych...

II GSK 156/20 - Wyrok NSA z 2023-03-15

prawa krajowego jak też wspólnotowego, oraz w istotny sposób narusza interesy konsumentów., Z uwagi na fakt, iż producent dopuścił się uchybień w zakresie nazewnictwa...
, podczas gdy aby móc mówić o zafałszowaniu środka spożywczego musi zostać wykazane, że doszło do istotnego naruszenia interesów konsumentów finalnych. W przedmiotowej...

OPS 2/03 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-09-08

września 2000 r. (...) w przedmiocie niedopuszczalności odwołania po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym wątpliwości prawnej przekazanej przez skład orzekający Naczelnego Sądu...
tego Sądu wątpliwości prawnych jakie powstały przy rozpoznawaniu skargi Edmunda I. na postanowienie Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej z dnia 8 września 2000 r...

II GSK 1923/18 - Wyrok NSA z 2022-04-28

ochrony zdrowia i życia ludzi, jest ochrona interesów konsumentów, z uwzględnieniem uczciwych praktyk w handlu żywnością. Główny Inspektor podzielił opinię organu I instancji...
uwzględniono fakt, że stwierdzone nieprawidłowości naruszają przepisy prawa żywnościowego istotne z punktu widzenia ekonomicznych interesów konsumenta. Ponadto Wojewódzki...
1   Następne >   3