Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Transport X
  • Symbol

II SA/Ol 602/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-09-20

innemu przewoźnikowi. W myśl art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego nie legitymuje się on własnym interesem prawnym do złożenia wniosku, gdyż nie był podmiotem...
, z powodu których odmówiło wszczęcia postępowania z urzędu. P. R. podniósł również, iż interes prawny w rozumieniu art. 28 kpa może wypływać nie tylko z konkretnego przepisu...

II SA/Ol 944/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-12-01

zezwolenia wydanego innemu przewoźnikowi. Podniosło, iż nie legitymuje się on, w myśl art. 28 k.p.a., własnym interesem prawnym do złożenia wniosku, gdyż nie był podmiotem...
odnośnie uchybienia wskazanego we wniosku oraz nie wskazało przyczyn, z powodu których odmówiło wszczęcia postępowania z urzędu. Podniósł również, iż interes prawny...

II SA/Ke 1151/19 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2020-02-12

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, dalej 'usg', zgodnie z którym każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem...
musi dotyczyć sfery administracji publicznej, po drugie - zaskarżony akt musi nie tylko dotyczyć interesu prawnego, ale również naruszać interes prawny lub uprawnienie...

II GSK 2242/21 - Postanowienie NSA z 2021-11-19

interesów prawnych lub uprawnień, a skoro tak to nie stanowi źródła rekonstrukcji interesu prawnego w rozumieniu art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie...
do przystanku nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Skarżąca zmuszona jest również do korzystania ze zniekształconych schodów. Interes prawny skarżącej do zaskarżenia...

II GSK 585/10 - Wyrok NSA z 2011-05-25

. Podkreślono, iż nie legitymuje się on, w myśl art. 28 k.p.a., własnym interesem prawnym do złożenia wniosku, gdyż nie był podmiotem występującym o wydanie zezwolenia na wykonywanie...
, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Decyzją w przedmiocie zmiany...

II GSK 900/21 - Postanowienie NSA z 2021-10-22

Urzędu Transportu kolejowego [...] lutego 2020 r., A. S.A. w W. (dalej: Spółka) podniosła, że postępowanie to dotyczy jej interesu prawnego., W uzasadnieniu wniosku...
Spółka, wykazując prawny interes w niniejszej sprawie, powołała się na treść przepisów: art. 33 § 2 ppsa w zw. z art. 13a ust. 1 w zw. z art. 36e, 36f ust. 1, ust. 4 i ust...

II GSK 1426/17 - Wyrok NSA z 2019-09-10

postępowania administracyjnego zakończonego wydaniem ww. decyzji z [...] listopada 2015 r. Zdaniem organu wnioskodawca nie posiada interesu prawnego, a jedynie interes...
., wskazując na istnienie własnego interesu prawnego w stwierdzeniu nieważności ww. decyzji., Postanowieniem z dnia [...] lipca 2016 r. SKO utrzymało w mocy ww...

III SA/Gd 1127/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-02-25

ze zm.)., Powołując się na art. 22a ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym, Spółka wskazała, że ma pełne prawo do obrony swojego interesu prawnego w postępowaniach...
wskazał, że legitymacja procesowa strony w postępowaniu administracyjnym, oparta jest na 'interesie prawnym'. Interes prawny z kolei oznacza, że na podstawie obowiązującego...

II SA/Bd 639/19 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-12-18

, sąd odrzuca skargę, jeżeli interes prawny lub uprawnienie wnoszącego skargę na uchwałę lub akt, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 5 i 6, nie zostały naruszone stosownie...
, czy skargę wniesiono w sprawie z zakresu administracji publicznej oraz czy strona skarżąca legitymuje się interesem prawnym w zaskarżeniu uchwały. Podkreślenia wymaga...

VI SA/Wa 1517/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-29

za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz przyznawania świadectw bezpieczeństwa (Dz. U.UE z dnia 15 marca 2001 r.) - dalej Dyrektywa., Uzasadniając swój interes prawny...
prawa materialnego; pozostają one w bezpośrednim związku z interesem prawnym skarżącej. Stwierdziła, iż jako licencjonowany przewoźnik kolejowy wykonujący na podstawie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100