Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol

I OPS 1/22 - Uchwała NSA z 2022-06-30

. 735, z późn. zm.); 2. Źródłem interesu prawnego, o którym mowa w art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego, jest norma prawa powszechnie obowiązującego, a nie skutki...
i wypłaty odszkodowania z tego tytułu na rzecz skarżącej Spółki oznacza, że skarżąca posiada interes prawny dotyczący postępowania w tym zakresie i winna zostać uznana...

II SA/Bd 1110/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2023-02-21

zamierza wystąpić do sądu z zapytaniem, czy odrzucono spadek po matce., Wójt Gminy D. C. wezwał Spółdzielnię do wskazania interesu prawnego w uzyskaniu danych...
oraz złożenia dokumentów potwierdzających istnienie interesu prawnego w uzyskaniu potrzebnych danych. Uzasadniając wezwanie, organ stwierdził, że sam zamiar zainicjowania...

II SA/Go 645/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-10-24

interes prawny w zakresie udostępnienia danych o poprzednich adresach zameldowania na pobyt stały i czasowy M.C.. Ocenę wykazania interesu prawnego w zakresie pozostałych...
dowodów. Wnioskodawca ponownie wskazał, że swój interes prawny wywodzi z przysługującego mu prawa do wystąpienia do sądu o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłych rodzicach...

II OSK 2863/14 - Wyrok NSA z 2016-06-09

prawnego w uzyskaniu danych członka Stowarzyszenia. O istnieniu takiego interesu, zdaniem organu, można mówić wówczas, gdy wnioskodawca ubiegający się o udostępnienie...
[...] stycznia 2014 r., W uzasadnieniu decyzji Wojewoda stwierdził, że sam zamiar wytoczenia powództwa cywilnego nie dowodzi istnienia interesu prawnego. Interes prawny...

I OSK 975/14 - Wyrok NSA z 2015-11-12

k.p.a. regulujących kwestię wydawania przez organy administracji publicznej zaświadczeń. Wskazał jednocześnie, iż tylko ustalenie interesu prawnego po stronie wnioskodawcy...
stwierdzić istnienie interesu prawnego po stronie wnioskodawcy, z których wywodził żądanie wydania przedmiotowego zaświadczenia., W dniu 9 stycznia 2013 r. wpłynęło do Urzędu...

I OSK 1063/14 - Wyrok NSA z 2015-11-12

. Wskazał jednocześnie, iż tylko ustalenie interesu prawnego po stronie wnioskodawcy, daje organowi możliwość rozpatrywania wniosku w zakresie zgłoszonego żądania...
zakresie postępowanie wyjaśniające. Ponownie organ opisał podjęte próby ustalenia, na poszczególnych etapach prowadzonego postępowania administracyjnego, interesu prawnego...

IV SA/Wr 737/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-06-18

meldunkowych są udostępniane: osobom i jednostkom organizacyjnym - jeżeli wykażą w tym interes prawny (pkt 1), a także innym osobom i podmiotom - jeżeli uwiarygodnią...
żądanego adresu uzasadniając odmowę niewykazaniem przez wnioskodawcę posiadania interesu prawnego., Od powyższej decyzji wnioskodawca złożył odwołanie podnosząc...

II SA/Gl 1089/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-12-07

ust. 4 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego i podniósł, że strona winna wykazać interes prawny w domaganiu się udostępnienia wnioskowanych dokumentów. W ocenie organu...
strona takiego interesu prawnego nie wykazała, a jedynie występowanie interesu faktycznego. Odwoływanie się do treści art. 23 Kodeksu cywilnego nie jest zdaniem wskazanego...

II OSK 286/16 - Wyrok NSA z 2016-07-26

potencjalnych spadkobierców po zmarłym J. W. Uzasadniając interes prawny w uzyskaniu tych danych, pełnomocnik wskazał, że J. W. był dłużnikiem skarżącej, co potwierdza załączony...
zmarłego J. W. Pełnomocnik wskazał, że interes prawny skarżącej wynika z samego faktu istnienia wierzytelności, która może być realizowana przez ustalenie na kogo przeszły...

II OSK 2400/14 - Wyrok NSA z 2016-06-09

są w złej wierze i powodują szkody na skutek przestoju w prowadzonych pracach., W ocenie organu, Spółka nie wykazała posiadania interesu prawnego w uzyskaniu danych członka...
decyzji Wojewoda stwierdził, że sam zamiar wytoczenia powództwa cywilnego nie dowodzi istnienia interesu prawnego. Interes prawny musi być realny i musi istnieć...
1   Następne >   +2   +5   +10   100