Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

VII SA/Wa 2024/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-03

nie mają zastosowania., Organ odwoławczy powołał przepis art. 28 kpa zgodnie z którym stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie...
albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Następnie podkreślił, że w świetle doktryny prawa administracyjnego interes prawny musi być oparty...

II OSK 1871/13 - Wyrok NSA z 2014-11-14

w orzecznictwie sądowym uznał, że normą prawną, z której może być wywodzony interes prawny skarżącego, jest art. 140 Kodeksu cywilnego. Sam fakt możliwości oddziaływania...
planowanej inwestycji na nieruchomość skarżącego może świadczyć o interesie prawnym w rozumieniu art. 28 kpa. W konsekwencji takiego stanowiska Kolegium nie umorzyło...

II SA/Łd 525/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-09-20

prawa bądź wykazania interesu prawnego, a ponadto P. F. - do złożenia dowodu wezwania właściwego organu do usunięcia naruszenia prawa., J. M. i A. F. w odpowiedzi na powyższe...
wezwania wskazali, że własny interes prawny wywodzą w szczególności z miejsca zamieszkania oraz posiadanego prawa własności nieruchomości znajdujących się w obszarze...

II SA/Lu 1277/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-03-15

, jak i rozstrzygnięcie Burmistrza oraz Rady Miejskiej (...) zostały ujęte pod poz. Nr 415 w załączniku nr 13 do uchwały (...)' - zdaniem skarżącego - 'skarżący posiada interes prawny...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.), dalej 'P.p.s.a.' uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny...

II SA/Wr 642/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-11-28

p.p.s.a.). Strona skarżąca posiada w zakresie statutowej działalności występowanie w sprawach dotyczących interesów prawnych przedsiębiorców (do skargi dołączono wydruk...
plan następuje wtedy, gdy naruszenie interesu prawnego lub uprawnienia skarżącego związane jest z jednoczesnym naruszeniem prawa, w tym także z przekroczeniem przez gminę...

II OSK 1148/13 - Wyrok NSA z 2014-11-27

wydania zaświadczenia, gdy strona domaga się jego wydania ze względu na swój interes prawny, zaś organ nie dysponuje danymi pozwalającymi potwierdzić określone fakty...
odwoławczy stwierdził, że obowiązek wydania zaświadczenia ze względu na interes prawny wnioskodawcy, spoczywa na organie administracyjnym jedynie wówczas, gdy chodzi...

II SA/Łd 813/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-12-04

postępowania. Autor skargi wskazał na naruszenie art. 28 k.p.a. poprzez uznanie, że nie jest on stroną postępowania pomimo, że dotyczy ono jego interesu prawnego. Skarżący...
interesu prawnego we wniesieniu odwołania od decyzji organu pierwszej instancji., Na wstępie wskazać należy, iż w orzecznictwie sądów administracyjnych przeważający...

I SA/Po 726/20 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2021-03-05

o stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały oraz o zasądzenie na kosztów postępowania według norm przepisanych. Wykazując interes prawny w zaskarżeniu przedmiotowej uchwały...
i powinna być uchylona., Odpowiadając na skargę Rada Miasta w [...] wniosła o jej oddalenie podnosząc brak naruszenia jakiegokolwiek interesu prawnego skarżącej., Pismem...

IV SA/Wa 222/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-01-14

stwierdzenia nieważności uchwały. Zaskarżonej uchwale zarzucił naruszenie jego interesu prawnego, chronionego art. 140 Kodeksu cywilnego oraz art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy...
Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie o sygnaturze akt II OSK 213/17. W wyroku z 14 lutego 2018 r. NSA wskazał, że: 'Naruszeniem interesu prawnego...

II OSK 2416/13 - Wyrok NSA z 2015-05-08

Wewnętrznych odmówił udostępnienia żądanych danych uznając, że L. K. nie legitymuje się interesem prawnym, o którym mowa w art. 44h ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r...
. danych adresowych A. K.., Skargę na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych z [...] czerwca 2012 r. wywiódł L. K., Skarżący stoi na stanowisku, że posiada interes prawny...
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100