Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Geodeta X

II SAB/Sz 58/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-06-24

, budynkach i lokalach, a informacji o nich udziela się odpłatnie na wniosek zainteresowanych bez wykazywania interesu prawnego. Do informacji o charakterze podmiotowym (dane...
nieruchomością i nie będący organem administracji publicznej występujący o udostępnienie danych podmiotowych z ewidencji gruntów i budynków zobowiązany jest wykazać interes prawny...

I OSK 128/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-20

przez stronę działań w sprawie i zadbanie o ochronę jej interesów prawnych (por. np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 marca 2013 r., sygn. akt I OSK 2601/12...
zapoznania się z nim. W podstawie prawnej wydanego zawiadomienia organ powołał się ponadto na art. 61 § 4 K.p.a. Na zawiadomienie o wszczęciu postępowania nie przysługuje...