Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Inne X
  • Symbol

II SA/Wr 531/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-12-18

strony przeciwnej, skarżący nie wykazał zaistniałego w dacie wnoszenia skargi naruszenia zaskarżoną uchwałą indywidualnego interesu prawnego lub uprawnienia. Stawiając...
., Podnosząc, że zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą podjętą przez organ gminy...

III SA/Gl 394/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-01-27

., W uzasadnieniu skargi skarżący swój interes prawny uzasadnił m.in. oskarżeniem go o popełnienie czynu zabronionego objętego dyspozycją art. 222 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r...
ten zakład jak i kolejne akty regulujące jego status, w tym zaskarżona uchwała ., Zaakcentował, że kompleksową definicję interesu prawnego określił Naczelny Sąd...

III SA/Gl 391/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-01-27

. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej., W uzasadnieniu skargi skarżący swój interes prawny uzasadnił m.in. oskarżeniem...
tego przepisu legitymacja do wniesienia skargi na plan miejscowy do sądu administracyjnego przysługuje nie temu, kto ma w tym interes prawny, ale temu, czyj interes prawny...

III SA/Gl 390/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-01-27

[...] r. w przedmiocie statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej., W uzasadnieniu skargi skarżący swój interes prawny uzasadnił m.in. oskarżeniem go o popełnienie czynu...
legitymacja do wniesienia skargi na plan miejscowy do sądu administracyjnego przysługuje nie temu, kto ma w tym interes prawny, ale temu, czyj interes prawny został naruszony...

II GSK 1450/23 - Postanowienie NSA z 2023-11-21

. w przedmiocie zawieszenia działalności banku. Uzasadniając swój interes prawny, skarżący wskazał, że był właścicielem 3000 sztuk obligacji na okaziciela serii BPS 0225...
postępowanie sądowe i następnie odrzucił skargę postanowieniem z 31 marca 2023 r., Zdaniem WSA, skarżący nie wykazał interesu prawnego we wniesieniu skargi. Nie ma w obecnym...

II SA/Bd 1458/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-02-25

jego interes prawny, a zatem nie jest podmiotem legitymowanym do jej wniesienia. Źródłem interesu prawnego nie jest bowiem sam fakt przynależności do społeczności...
sprecyzowania naruszenia interesu prawnego wyjaśnił, że uchwała narusza jego prawo jako członka lokalnej wspólnoty samorządowej i mieszkańca sołectwa wsi., Wojewódzki Sąd...

II SA/Wa 874/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-11

, Prezydenta, Burmistrzów i Zarządów Dzielnic wpływają na ich życie, na interes prawny i faktyczny. Wyjaśnili, że ich interesem prawnym jest, aby organy samorządu...
legitymacji skargowej w zaskarżeniu przedmiotowej uchwały. Podniósł, że interes prawny, o którym mowa w art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, musi wynikać...

I OSK 999/21 - Wyrok NSA z 2022-10-06

, że stroną [postępowania administracyjnego] jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój...
interes prawny lub obowiązek. Kluczową kwestią w niniejszej sprawie jest zatem ocena zastosowania art. 28 kpa wobec osoby będącej adresatem decyzji Prezydenta m.st. Warszawy...

I OSK 1578/21 - Wyrok NSA z 2022-10-06

stanowiącego, że stroną [postępowania administracyjnego] jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu...
na swój interes prawny lub obowiązek. Kluczową kwestią w niniejszej sprawie jest zatem ocena zastosowania art. 28 kpa wobec osoby będącej adresatem decyzji Prezydenta m.st....

I SA/Rz 719/22 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2022-12-14

kosztów postępowania., Uzasadniając interes prawny w zaskarżeniu przedmiotowej uchwały skarżący wskazał, że zaskarżona uchwała podjęta została wadliwie...
., dalej jako: 'p.p.s.a.'), sąd odrzuca skargę, jeżeli interes prawny lub uprawnienie wnoszącego skargę na uchwałę lub akt, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 5 i 6 p.p.s.a....
1   Następne >   +2   +5   +10   100