Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prokurator X

I OZ 403/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-06

to stanowiło odpowiedź na wezwanie Sądu w sprawie wykazania interesu prawnego wnioskodawców w dopuszczeniu ich do udziału w postępowaniu., Wojewódzki Sąd Administracyjny powołał...
, że o tym, czy wnioskodawca ubiegający się o udział w postępowaniu sądowoadministracyjnym ma interes prawny w danej sprawie, decyduje norma prawa materialnego, a nie interes...

IV SA/Po 125/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-01-28

, a jej celem jest wrogie przejęcie firmy [...] notowanej na giełdzie. Uzasadnienie to stanowiło odpowiedź na wezwanie Sądu w sprawie wykazania interesu prawnego wnioskodawców...
udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego. Na postanowienie o odmowie dopuszczenia do udziału w sprawie...

III OSK 1166/22 - Wyrok NSA z 2023-09-15

wykazania interesu prawnego lub faktycznego. Sąd I instancji podkreślił więc, że przywołane przepisy nie dają, co do zasady, w odniesieniu do tzw. informacji nieprzetworzonej...
do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego. Jedynie w przypadku, gdy zdaniem podmiotu zobowiązanego żądane dane zawierają w istocie...

III OSK 2562/22 - Wyrok NSA z 2023-11-22

samorządowych) roszczenie, tj. instrument umożliwiający skuteczne żądanie ściśle określonego pozytywnego zachowania odpowiadającego interesowi prawnemu żądającego bądź...
interes określonej osoby (będący na tej podstawie interesem prawnym) jest zaopatrzony i tym samym wzmocniony przez wynikające również z normy prawnej prawa publicznego...

II SA/Kr 1041/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-11-25

z art. 101 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym skarżący nie wykazał w jaki sposób uchwała narusza jego interes prawny. Organ powołując...
orzecznictwem na skarżącym spoczywa obowiązek wykazania się nie tylko indywidualnym interesem prawnym lub uprawnieniem, ale także zaistniałym w dacie wniesienia skargi...

I OSK 1280/06 - Wyrok NSA z 2007-08-08

na żądanie osoby ubiegającej się o nie, jeżeli wykaże ona swój interes prawny lub powoła przepis prawny dający podstawę tych starań. W ocenie Prokuratora P. O. swój interes...
prawny wykazał w piśmie z dnia 5 lipca 2003 r., W myśl art. 218 § 1 k.p.a. w przypadku, gdy osoba ubiega się o zaświadczenie z uwagi na swój interes prawny organ...

I OZ 142/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-10

, kto ma w tym interes prawny. Przepis ten będzie miał odpowiednie zastosowanie także do zażaleń wnoszonych do Naczelnego Sądu Administracyjnego, na podstawie art. 193 w zw. z art. 197 § 2...
się o przyznanie tego prawa, zatem stwierdzić należy, iż interesem prawnym - a tym samym możliwością wystąpienia ze środkiem zaskarżenia - dysponuje jedynie osoba ubiegająca...

II SO/Kr 51/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-28

ma interes prawny we wniesieniu sprzeciwu w tej sprawie. Dopiero bowiem uznanie, że sprzeciw został prawidłowo i skutecznie wniesiony pozwala na rozpoznanie tej sprawy...
jest jedynie osoba ubiegająca się o przyznanie tego prawa, a tym samym interes prawny wyrażający się w możliwości wniesienia sprzeciwu jako środka zaskarżenia od postanowienia wydanego...

IV SA/Po 809/04 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-04-20

interes prawny lub powoła przepis prawny dający podstawę tych starań. P.O. wykazał swój interes prawny w piśmie z dnia [...], W myśl art. 218 § 1 kpa organ administracji...
na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego., W niniejszej sprawie zastosowanie ma przepis § 2 pkt. 2 cytowanego przepisu...

II SAB/Go 53/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-11-30

. określenie naruszenia prawa, bądź interesu prawnego., Powyższe wezwanie doręczone zostało skarżącemu osobiście w dniu 9 listopada 2010 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru - k. 13...
, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego., Zatem dla prawidłowego przeprowadzenia postępowania sądowoadministracyjnego, strona musi w sposób wyraźny określić...
1   Następne >   +2   +5   +10   68