Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

VI SA/Wa 625/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-26

, alternatywnie art. 129 ust. 1 pkt 2 P.w.p. w zakresie krzyżówek oraz w zakresie czasopism i książek z krzyżówkami. W uzasadnieniu interesu prawnego Wnioskodawca podniósł...
, że decyzją z [...] marca 2013 r., sygn. [...] oddalił wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na sporny znak towarowy. Stwierdził, że Wnioskodawca posiada interes prawny...

II OSK 1361/19 - Postanowienie NSA z 2019-05-28

powołując się na art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994) jako naruszenie jej interesu prawnego wskazała drastyczne ograniczenie...
zmodernizowanie tej instalacji, a nawet korzystanie z niej. Skarżąca powołała się na własny, powstały obecnie interes prawny. Podniesiono, że ustalone przeznaczenie terenu...

IV SA/Wa 1070/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-23

i Administracji z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności zbioru PESEL wykazania, interesu prawnego...
udokumentowania swojego interesu prawnego w sprawie wnioskodawca podał, że jego interes prawny wynika z dokumentów załączonych do wniosku z dnia 10 listopada 2011r...

VI SA/Wa 1153/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-04

., Uzasadniając interes prawny w domaganiu się unieważnienia patentu na sporny wynalazek wnioskodawca wskazał, że zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej...
patent może być unieważniony w całości lub w części na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny. Wnioskodawca wskazał, że ponieważ przepisy ustawy Prawo własności...

VI SA/Wa 2690/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-10

oraz niespełnienie przepisów § 6 i § 7 ust. 1 Zarządzenia Prezesa UPRP z dnia 23 maja 1993 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych., Wnioskodawca swój interes prawny...
. oraz przyznał wnioskodawcy firmie E. S.A. z G. kwotę 2000 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania., W uzasadnieniu decyzji interes prawny wnioskodawcy w domaganiu...

VI SA/Wa 1998/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-13

,, - art. 25 p.w.p., przez niespełnienie wymogu nowości,, - art. 26 p.w.p., przez niespełnienie wymogu poziomu wynalazczego., W uzasadnieniu swojego interesu prawnego...
interes prawny do żądania unieważnienia patentu., W odpowiedzi na wniosek, uprawniony w piśmie z dnia 14.06.2016 r., wniósł o umorzenie przedmiotowego postępowania...

II SA/Kr 367/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-05-18

pod nazwą 'A' s. c. w T. wezwali Radę Miasta Trzebini do usunięcia naruszenia interesu prawnego wywołanych przedmiotową uchwałą., Skargą z dnia 11 lutego 2009 r. (data...
oddziaływanie obiektu na środowisko i przeciwdziałać ewentualnym awariom., Strona skarżąca upatruje naruszenia interesu prawnego w niezgodnym z prawem ograniczeniu prawa własności...

II SA/Op 334/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-08-19

uchwały w całości., Uzasadniając interes prawny we wniesieniu skargi na uchwałę skarżąca podniosła, że Rada Miasta Opola uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania...
miejscowego niewątpliwie ma interes prawny w jego skarżeniu. W szczególności, iż działki sąsiednie zostały również w tym planie ujęte. Ich przeznaczenie zostało...

II OSK 775/08 - Wyrok NSA z 2008-10-28

, że ich interes prawny w sprawie jest niewątpliwy i wynika z treści art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z faktem, iż nieruchomość...
o samorządzie gminnym, określając krąg podmiotów legitymowanych do zaskarżenia uchwały organu gminy wiąże to prawo z naruszeniem interesu prawnego lub uprawnienia. Można zatem...

VI SA/Wa 2558/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-21

., Uprawniony zakwestionował interes prawny wnioskodawcy podnosząc, że interes ten musi być aktualny. Stwierdził, że przedmiotowe prawo wyłączne wygasło [...] marca 2006 r. zatem...
interesu prawnego nie mogą uzasadniać żadne zdarzenia istniejące lub odnoszące się do przyszłości. W szczególności wolność działalności gospodarczej wnioskodawcy...
1   < Poprzednie   2   Następne >   +2   +5   +10   100