Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

IV SAB/Wr 18/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-05-25

O. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Burmistrza Miasta O. do rozpoznania wniosku Ł. W. z dnia 14 stycznia 2012 r. o udostępnienie informacji...
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na bezczynność Burmistrza Miasta O. w przedmiocie nieudostępnienia w terminie informacji publicznych, poprzez naruszenie art. 61...

II SAB/Bd 137/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-03-04

. na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w [...] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej oddala skargę. Wnioskiem z dnia 8 listopada 2014 r. M. P. (skarżący...
wyjaśniających oraz odpowiedzialności karnej) i nie stanowi informacji publicznej., Pismem z dnia 20 listopada 2014 r. M. P. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w B...

VIII SA/Wa 1072/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-11

informacji publicznej 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Ministra Finansów z dnia [...] września 2011 r. nr [...]; 2) stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega...
w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, ze zm., zwanej dalej ustawą o dostępie...

I OSK 2516/13 - Wyrok NSA z 2014-03-11

. S.A. w G. Oddział w T. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wyrokiem z 3 lipca 2013 r. sygn...
stycznia 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku. Jednocześnie Sąd stwierdził, że bezczynność nie miała...

III SA/Gl 423/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-06-11

Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie informacji publicznej oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z [...] r. nr [...] Dyrektor Izby...
pełnomocnika, od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w R. z dnia [...] r., znak [...], mocą której odmówiono udostępnienia informacji publicznej - decyzję pierwszoinstancyjną...

II SAB/Go 8/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-03-31

udostępnienia informacji publicznej I. umarza postępowanie sądowoadministracyjne w zakresie zobowiązania organu do załatwienia wniosku skarżącego z dnia [...] r. o udzielenie...
informacji publicznej, II. stwierdza, iż Starosta dopuścił się bezczynności, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, III. zasądza od Starosty na rzecz skarżącego...

I OSK 1509/13 - Wyrok NSA z 2013-12-20

. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 5 kwietnia 2013 r. o sygn. akt II SAB/Po 5/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny...
w Poznaniu uwzględnił skargę J. B. na bezczynność E. Oddział w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, zobowiązując E. Oddział w K. do rozpatrzenia wniosku...

I OSK 2532/13 - Wyrok NSA z 2014-07-09

63/13 w sprawie ze skargi A. G. i J. G. na bezczynność PGNIG SPV 4 Spółki z o.o. w Warszawie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną...
z siedzibą w Warszawie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, zobowiązując PGNiG SPV 4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do wydania w terminie 14 dni aktu...

II SA/Bd 402/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-08-21

Prezesa Sądu z dnia [...] marca 2019 r. nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezesa Sądu...
upadłościowego o sygn. akt [...] F. sp. z o.o., wnioskodawca wystąpił na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej o wykonanie i przesłanie kopii następujących...

II SA/Ol 310/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-07-21

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję...
Odwoławczego z dnia '[...]' w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., Z akt sprawy i uzasadnienia zaskarżonego rozstrzygnięcia wynika następujący stan faktyczny...
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   100