Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SA/Bd 374/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-06-04

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] lutego 2014 r. nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. W wyniku...
rozpoznania w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej (u.d.i.p.) zmodyfikowanego przez wnioskodawcę - S. C. wniosku o udostępnienie informacji na temat dokładnej daty...

II OSK 845/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-16

publicznej, gdyż niedopuszczalne jest stosowanie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej wówczas, gdy żądane informacje, mające charakter informacji publicznych...
, o których mowa w art. 13 i 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz wymienionych w art. 3 § 2 p.p.s.a., a wniosek skarżącego nie podlega z mocy art. 1 ust. 2...

IV SAB/Wa 104/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-31

zostać oparte o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W świetle art. 1 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, przepisy...
ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw, określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji, będących informacjami publicznymi. Oznacza...

IV SA/Wa 1952/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-14

osób fizycznych udostępniane ze zbioru PESEL, mają charakter danych osobowo-adresowych i nie stanowią informacji publicznych. Udostępniane są one w innym trybie...
, niż przewidziany w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 0-1. Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, ze zm.). Natomiast przywołany przez Skarżącego art...

III SA/Kr 1778/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-03-28

marca 2017 r. sprawy ze skargi M. W. - B. na decyzję Wojewody z dnia 3 października 2016 r. znak [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej postanawia...

III SA/Kr 1778/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-11-03

odmowy udostępnienia informacji publicznej postanawia: umorzyć postępowanie o przyznanie prawa pomocy. W dniu 9 października 2017 r. wpłynęło do tut. sadu pismo skarżącej...

III SA/Kr 1778/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-07-19

odmowy udostępnienia informacji publicznej postanawia: umorzyć postępowanie o przyznanie prawa pomocy. W dniu 27 lutego 2017 r. wpłynęło do tut. sądu pismo skarżącej...

IV SA/Wa 1895/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-03

publicznych. Powołano, że w związku z powyższym za każdym razem zawarcie przez skarżącą umowy psc potwierdza publikacja zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej...
danych z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji do realizacji zadań ustawowych. Jako potrzebę uzyskania dostępu wskazano, że informacje z rejestru PESEL...

IV SA/Wa 1953/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-20

ze zbioru PESEL mają charakter danych osobowo-adresowych i nie stanowią informacji publicznych. Udostępniane są one w innym trybie, niż przewidziany w ustawie z dnia 6...
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 ze zm.)., Skargę na powyższą decyzję wniósł do Wojewódzkiego Sądu...

IV SA/Wa 135/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-07-13

publicznej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)., Odnośnie zarzutu zignorowania...
:, a) kto naruszył tajemnicę służbową przekazując D. J. istotne, informacje i dokumenty,, b) dlaczego urzędnicy zignorowali notatkę służbową z dnia 4 listopada 2004...
1   Następne >   +2   +5   +10   100