Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SAB/Gd 221/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-02-19

. na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego w [...] w sprawie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Prezesa Sądu Rejonowego w [...] do rozpoznania wniosku skarżącego M. J...
. z dnia 2 sierpnia 2013 r., o udostępnienie informacji publicznej ([...]) w terminie 14 dni od doręczenia odpisu tego wyroku wraz ze stwierdzeniem jego prawomocności, 2...

II SAB/Kr 150/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-09-28

w W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej na wniosek z dnia 8 kwietnia 2022 r. l. zobowiązuje Dyrektora Szkoły Podstawowej w W. do podjęcia aktu lub wykonania czynności...
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na bezczynność Dyrektora Szkoły Podstawowej w W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej objętej wnioskiem...

I OSK 1696/12 - Wyrok NSA z 2012-10-30

. S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 lipca 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy...
') o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:, 1) treść wniosku PTC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz PTK - C. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie...

II SAB/Wa 22/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-14

Wodociągów i Kanalizacji w W. S.A. z siedzibą w W. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1) zobowiązuje Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji...
w W. S.A. z siedzibą w W. do rozpatrzenia wniosku skarżącego W. M. z dnia [...] lipca 2010 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpisu...

II SAB/Sz 90/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-11-12

S.A. w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Polską Żeglugę Bałtycką S.A. w K. do rozpatrzenia wniosku skarżącej [...] Spółki z o.o. w D...
. I. sp. z o.o. (dalej przywoływana jako: 'Skarżąca'), skierowanym do P. S.A., zwróciła się o udostępnienie informacji publicznej w zakresie dokumentacji przetargowej., 2...

II SAB/Op 110/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-01-18

. - zwaną dalej skarżącą, jest bezczynność Wójta Gminy R., zwanego dalej również organem, w sprawie udostępnienia informacji publicznej., Skarga wniesiona została...
w trybie dostępu do informacji publicznej dokumentów zawierających 'informacje dotyczące zasobu użytkowanych przez podmiot artykułów piśmienniczych i biurowych w latach 2015...

III SAB/Gl 120/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-06-21

informacji publicznej oddala skargę. Pismem z dnia 13 stycznia.2022r. H.C. - dalej skarżący - zwrócił się z wnioskiem do Prokuratury Rejonowej w J.- dalej organ...
- o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej podania spisu akt prawomocnie zakończonego postępowania dot. sprawy sygn. [...]., Pismem z dnia 24 stycznia 2022r. Prokurator...

I OSK 807/07 - Wyrok NSA z 2008-02-05

uwzględnił skargę M. O. na bezczynność Gminy Ł. - Zarządu Dróg i Transportu w Ł. w sprawie informacji publicznej i zobowiązał Gminę Ł.- Zarząd Dróg i Transportu w Ł. do udzielenia...
informacji publicznej bądź wydania decyzji - w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku., W uzasadnieniu wyroku Sąd I instancji podał, iż w dniu 17...

II SAB/Łd 190/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-01-20

roku sprawy ze skargi redaktor naczelnej 'A' na bezczynność Rady Miejskiej w R. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1) zobowiązuje Radę Miejską w R...
Redaktor naczelna A M. H. zaskarżyła do sądu administracyjnego bezczynność Rady Miejskiej w R. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, zarzucając organowi...

I OSK 490/11 - Wyrok NSA z 2011-06-17

Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie...
. na bezczynność Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura UOKiK w G. w przedmiocie wniosku z dnia 17 czerwca 2010 r. o udostępnienie informacji publicznej...
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100