Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Po 159/91 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1991-05-27

do informacji i oddziaływania na bieg spraw publicznych - do uzyskania informacji o działalności Rady Gminy i Miasta w S. od przewodniczącego tej Rady stosownie...
Przewodniczący rady gminy mimo, że nie jest organem gminy jest obowiązany z istoty pełnionej funkcji do udzielania prasie informacji o działalności rady stosownie...

IV SA 287/90 - Wyrok NSA z 1991-11-08

wykazów budynków zakwalifikowanych do odbudowy, rozbudowy i przebudowy oraz podania tych wykazów do publicznej wiadomości wraz z informacją o możliwości składania wniosków...
lokal zostanie mu przydzielony., 2. Wydanie pozwolenia na adaptację strychu na cele mieszkalne, bez uprzedniego podania w wykazie do publicznej wiadomości budynku...

SA/Ka 525/91 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1991-08-28

miedzianych i innych części urządzeń użytku publicznego, co stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz powoduje wielkie straty materialne. Wynika to z informacji...
i bezpieczeństwa publicznego. Żadna z takich sytuacji, zdaniem Wojewody, w konkretnej sprawie nie występuje., Rada Miejska w Z. podjęła w dniu 10 czerwca 1991 r. uchwałę...

SA/Ka 311/91 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1991-05-22

przepisów taryfowych w praktyce, określenie miejsca prowadzenia działalności, uwidocznienie wewnątrz pojazdu informacji wskazującej imię i nazwisko ewentualnie nazwę...
podmiotu aktualnie prowadzącego działalność - nie są związane z zapewnieniem porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, ani nie są niezbędne dla ochrony życia...

SA/Po 1198/91 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1991-11-07

podatkowego, należącego do sfery prawa publicznego., 2. Na gruncie prawa podatkowego możliwość swobodnego kształtowania stosunków wzajemnych pomiędzy stronami umowy...
sprzedaży różnych wymienionych w umowie towarów. Konsekwencją powyższego było, że jednostki gospodarki uspołecznionej, nabywając towary, sporządzały i przesyłały informacje...

SA/Wr 673/91 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1991-08-13

zostanie uwzględniony od następnego dnia po otrzymaniu informacji o udokumentowanej chorobie dziecka, pobycie w sanatorium lub urlopie rodziców /par. 1 ust. 3/;, - rodziny...
do wniesienia skargi., Następnie jednak Burmistrz przedłożył Sądowi protokół z posiedzenia Zarządu Miasta i Gminy z dnia 16 kwietnia 1991 r., w którym po przedstawieniu informacji...

III AZP 6/91 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1991-10-31

ich praw publicznych i prywatnych., II. Sąd Najwyższy, rozważając przedstawione mu do rozstrzygnięcia zagadnienia prawne, zwrócił na wstępie uwagę na następujące okoliczności...
nadmiernie zagęszczony, albo, gdy zameldowanie byłoby pozorne lub służyło uzyskaniu przydziału innego lokalu mieszkalnego /art. 3 ust. 2/. Zmiany w publicznej gospodarce lokalami...

U 8/90 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1991-01-15

kontratypowego może być czymś zupełnie wyjątkowym i dotyczy z reguły określonych służb działających w celu przywrócenia porządku publicznego lub wykonania decyzji władzy...
za kreację nowej normy, co stanowi dopiero aktualnym problemem wykraczania poza deklarację. Takie powtórzenie może być traktowane jedynie jako informacja o normach...