Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SAB/Ke 74/22 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2022-09-09

jego ponaglenia dotyczącego bezczynności Prezydenta Miasta K. w sprawie udostępnienia informacji publicznej w zakresie:, 1. pisma Dyrektora Domu Środowisk Twórczych o wykreślenie...
, których przedmiotem jest bezczynność w udostępnieniu informacji publicznej. Postępowanie w sprawie udostępnienia informacji publicznej nie toczy się, poza wyjątkami wyraźnie...

II OSK 1838/08 - Wyrok NSA z 2009-03-25

rozstrzygnięciu sprzeczność z art.18 ust.1 i art.91 ust.1 u.s.g. oraz art.3 ust.1 pkt 1 i 2 i ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U....
odpowiednich dokumentów (art.15 ust.1 w zw. z art.18 ust.1 u.s.g.)., Ustawa o dostępie do informacji publicznej pozwala uzyskiwać wgląd do wszystkich dokumentów...

II SA/Gl 585/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-11-07

uzyskania wglądu do interesującej ich dokumentacji w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr 112 poz. 198 ze zm., zwanej dalej...
ustawą o dostępie do informacji publicznej)., W skardze na powyższe postanowienie SKO w B. do sądu administracyjnego L. i D. małżonkowie T. zarzucili, iż zostało ono wydane...

II OSK 663/09 - Wyrok NSA z 2009-07-15

.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej nie dają podstawy do podjęcia takiej uchwały. Pierwszy z tych przepisów określa...
publicznej. Przepis ten określa jedynie, co obejmuje uprawnienie do informacji publicznej, nie zawiera natomiast wskazania, kto i w jakiej formie może się o taką informację...

II OW 61/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-19

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi pismem z dnia 19 stycznia 2012 r...
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu zawartemu w piśmie z dnia 12 grudnia 2011 r., skarżącemu nie chodzi o 'informację publiczną' w powyższej sprawie...

VII SA/Wa 1767/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-11-28

się do Wójta Gminy [...] oraz Wójta Gminy [...] z prośbą o publiczne ogłoszenie i umieszczenie na BIP informacji o wydaniu decyzji z dnia 5 października 2021 r., Z informacji...
Gminy [...] od dnia 14 października 2021 r., do dnia 27 października 2021 r., zaś jak wynika z informacji zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy...

II SAB/Ke 23/11 - Wyrok WSA w Kielcach z 2011-11-23

informacji publicznej i wydania aktualnej ewidencji urządzeń melioracji szczegółowej oddala skargę. W skardze z dnia 4 sierpnia 2011 r. złożonej do Wojewódzkiego Sądu...
informacji na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, miedzy innymi co do tego, czy zgłoszona była do remontu stacja pompowni w Zajezierzu...

IV SA/Wa 2/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-14

trzeba bowiem zauważyć, iż z treści pisma z dnia 3 kwietnia 2009 r. należałoby wnosić, iż dotyczy ono udzielenia informacji publicznej w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6...
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), przy czym w sprawie, o ile wynikałoby to z przedmiotu stosownego postępowania...

II SA/Gl 629/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-01-17

z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej., Rada Gminy w podjętej uchwale przekroczyła granice upoważnienia ustawowego. W § [...] określono...
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zm.), Sąd nie podziela takiego stanowiska. Przepis ten stanowi jedynie o miejscu...

IV SA/Wa 1271/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-17

z dnia [...]kwietnia 2014 r. zawiadomił o wszczęciu postępowania oraz podał informację o prowadzonym postępowaniu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie informacji...
. Dodatkowo Starosta O. w dniu [...] kwietnia 2014 r. zamieścił zawiadomienie o wszczęciu postępowania w biuletynie informacji publicznej powiatu o. Z kolei pismem z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100