Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

II SO/Bd 21/21 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2021-12-17

Gminnej Spółki w W. skargi na bezczynność tego organu w sprawie udostępnienia informacji publicznej., W odpowiedzi na wniosek o wymierzenie grzywny pełnomocnik...
[...] w W. wniósł o oddalenie wniosku wskazując, że dane o które wnioskował skarżący we wniosku o udzielenie informacji publicznej zostały mu przekazane zgodnie z obowiązującymi...

I SAB/Wa 75/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-12

się natomiast do Ministra z wnioskami w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176) i otrzymywała stosowne...
o dostępie do informacji publicznej), jak również nie przedłożyła dokumentów potwierdzających jej interes prawny w tym postępowaniu., Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd...

II SA/Łd 1455/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-04-27

przy tym o istnieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, z której wynika, że akta postępowania administracyjnego stanowią informację publiczna...
, że przed organem administracji publicznej nie toczy się postępowanie, którego wnioskodawca byłby stroną, w związku z czym nie istnieje podstawa prawna umożliwiająca...

I OZ 173/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-19

Zażalenie N. W. na zarządzenie Przewodniczącego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku z dnia 4 stycznia 2008 r., sygn. akt II SA/Bk 26/08 wzywające do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi N. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przejęcia gospodarstwa rolnego na własność państwa postanawia: oddalić zażalenie

I SA/Wa 547/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-15

należy, że dane osobowe takie jak imię, nazwisko, wiek, wykonywany zawód stanowią sferę prywatności, o jakiej mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji...
publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112 poz. 1198). Jednak zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926) przetwarzanie danych...

IV SA/Wa 1105/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-10-12

z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 118)., Również w skardze J. N. powtórzyła, iż od Ministra we wniosku z dnia 20 lipca...
. podniosła, że w piśmie z dnia 20 lipca 2004 r. występowała żądaniem udzielenia jej pełnej informacji odnośnie przejęcia na Skarb Państwa nieruchomości, stanowiącej byłą...

I OZ 343/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-03

internetowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (bip.warszawa.wsa.gov.pl - biuletyn informacji publicznej), która obok strony Naczelnego Sądu Administracyjnego...
(www.nsa.gov.pl) stanowi podstawowe źródło informacji w tym zakresie. Jak trafnie przy tym zauważył skarżący, organy administracji publicznej nie są zobowiązane zawierać...

I SAB/Wa 137/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-16

szczególny nie stanowi inaczej np. w przypadku informacji publicznej), zgodnie, z którym załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później...
, sprawuje wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem., Skarga jest uzasadniona, Rozpatrując skargę...

I SA/Wa 467/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2023-01-20

, przez to że pozbawia prawnej ochrony prawo do wynagrodzenia szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym, opublikowanego 29 grudnia 2021 r. w Biuletynie Informacji Publicznej...
do Trybunału Konstytucyjnego opublikowanego w dniu 29 grudnia 2021 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Rzecznika Praw Obywatelskich. Istota uzupełniającego postępowania...

IV SA/Wa 515/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-08-02

w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do, 1, informacji publicznej. Wskazując na powyższe uchybienia Wojewódzki Sąd Administracyjny nakazał jednocześnie...
, że we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy skarżąca sprecyzowała, iż jej wniosek obejmował żądanie udzielenia pełnej informacji w sprawie przejęcia spornej nieruchomości...
1   Następne >   +2   +5   +10   100