Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

IV SAB/Gl 137/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-19

informacji publicznej oddala skargę. W skardze z dnia 1 września 2015 roku na bezczynność Zakładu A Sp. z o.o. w M. (dalej także: Zakład, Spółka,[...]) skierowanej...
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 782 ze zm., dalej: ustawa lub udip)., W jego ocenie bezczynność polegała...

IV SAB/Po 71/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-12-07

O. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Starostę O. do rozpoznania wniosku skarżącej z dnia [...] lipca 2016 r. w terminie 14 dni od dnia doręczenia...
publicznej domagając się zobowiązania organu do rozpoznania w terminie ustawowym wniosku skarżącej o udostępnienie informacji publicznej, stwierdzenia, że organ dopuścił...

II SA/Bd 525/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-09-07

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] marca 2016 r. nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
[...] ([...]) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. Wnioskiem z dnia [...] r. skarżący M. K. zwrócił się do Prezydenta Miasta I. o udostępnienie informacji publicznej...

II SAB/Gd 2/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-04-06

Gminy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Wójta Gminy do rozpatrzenia wniosku skarżącej B. J. z dnia 11 listopada 2014 roku o udzielenie...
informacji publicznej w przedmiocie wydatkowania środków z budżetu gminy w terminie 14 dni od dnia zwrotu akt administracyjnych wraz z wyrokiem ze stwierdzeniem...

I OSK 2482/14 - Wyrok NSA z 2016-04-29

Stowarzyszenia [...] z siedzibą w W. na bezczynność Stowarzyszenia [...] z siedzibą w P. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd...
publicznych i naruszenia art.1 ust.1 w zw. z art.4 ust.1 pkt 5, art.10 ust.1 oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej (zwanej dalej...

I OSK 39/15 - Wyrok NSA z 2016-07-07

A - Spółki z o.o. z siedzibą w [...] na bezczynność Burmistrza Gminy [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę...
Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Spółki A Spółki z o.o. z siedzibą w [...] na bezczynność Burmistrza Gminy [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej...

IV SAB/Gl 56/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-09-28

udostępnienia informacji publicznej 1) zobowiązuje Zarząd A w R. sp. z o.o. do załatwienia wniosku skarżącego z dnia [...] roku w terminie 14 dni; 2) stwierdza, że organ dopuścił...
, organ) w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, stosownie do ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst. jedn. Dz.U. z 2014...

II SAB/Wa 1098/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-26

Koła Łowieckiego nr [...] '[...]' w S. w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia [...] lipca 2015 r. (dot. kopii protokołów z posiedzeń zarządu...
'[...] ' w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej i wniósł o :, 1. zobowiązanie Wojskowego Koła Łowieckiego '[...]' w S. do udzielenia informacji publicznej objętej...

I OSK 900/15 - Wyrok NSA z 2016-11-04

. na bezczynność Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 25 czerwca 2014r. o udzielenie informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki...
Sądu Najwyższego w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 25 czerwca 2014 r. o udzielenie informacji publicznej, w punkcie 1 zobowiązał Pierwszego Prezesa Sądu...

I OSK 1512/15 - Wyrok NSA z 2016-11-30

. Ż. na bezczynność Burmistrza [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. oddala skargę kasacyjną Burmistrza [...]; 2. uchyla punkt 2 zaskarżonego wyroku...
Burmistrza [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej w sprawie z wniosku z 21 lipca, 2014 r., zobowiązał Burmistrza [...] do wydania aktu lub dokonania...
1   Następne >   +2   +5   +10   100