Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabytki X

II SA/Kr 1242/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-12-15

ewidencyjnej obszaru Krupówki;, 5) §18 b ust. 5 rozporządzenia MKDN poprzez brak dołączenia do zawiadomienia opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej podpisanej karty...
kopię karty adresowej zabytku albo nowej karty adresowej zabytku.' Do zawiadomienia umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej dołączona została karta adresowa...

IV SA/Wr 245/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-12-15

, ani w drodze obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy;, 2. art. 3 pkt 2 i pkt 12 w związku z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece...
skargi. Organ wskazał, że zarówno obwieszczenia z dnia 17 grudnia 2021 r., jak i z dnia 2 marca 2022 r. zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie...

IV SA/Po 377/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-09-18

udzielając informacji publicznej J. S. w ramach rozpatrzenia jego wniosku o udzielenie informacji publicznej, poinformował, że część działki nr ew. [...] objęta jest Gminną...
pismo Burmistrza z dnia [...].03.2019 r., które nie jest czynnością materialno-techniczną, tylko informacją i nie podlega kognicji sądu. A ewentualnie w razie uznania...

VII SA/Wa 771/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-28

norm przepisanych. Ponadto wniosła o przeprowadzenie dowodów uzupełniających z następujących dokumentów: wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 24 września...
2021 r. oraz odpowiedzi Wójta Gminy S. z dnia 8 października 2021 r. wraz z załącznikiem, a także wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 11 października...

IV SA/Wr 337/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-12-15

podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej do czasu zamieszczenia informacji odpowiednio o włączeniu karty adresowej zabytku, o włączeniu nowej karty adresowej zabytku...
przesłano kartę adresową zabytku nieruchomego, ujętą w Gminnej Ewidencji Zabytków. Ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Gminy zamieszczono...

VII SA/Wa 81/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-08

adresowych zabytków ujętych w tej ewidencji prowadzona jest w formie elektronicznej i umieszczana jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego we [...]. W ww...
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego we [...]. W ww. biuletynie figuruje karta adresowa tylko ściany frontowej ww. kamienicy. To też oznacza, że tylko w tym zakresie organy...

II OSK 2679/11 - Wyrok NSA z 2013-05-08

postępowania. Prawo wglądu do dokumentów urzędowych reguluje w takim przypadku natomiast ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz...
ustawy o dostępie do informacji publicznej poddany może być bowiem tylko taki wniosek o udostępnienie dokumentów z akt sprawy administracyjnej, który został złożony...

VIII SA/Wa 446/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-05

przez wnioskodawczynię obowiązków określonych w ww. przepisie. Nadto poprosił o informację kiedy Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w [...] otrzymał zawiadomienie o odkryciu...
Archeologiczne w [...]., Wnioskodawczyni pismem z dnia 6 października 2015 r. wystąpiła do organu o przedstawienie informacji o statusie sprawy oraz etapie na jakim znajduje...

VII SA/Wa 1827/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-27

uznana za otoczenie zabytku - Parku [...]., V. Sp. z o.o. wskazała, że w dniu 19 grudnia 2018 r. w trybie dostępu do informacji publicznej uzyskała informację, że działka...
sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy...

II OSK 25/17 - Wyrok NSA z 2018-11-29

powołuje się [...] Wojewódzki Konserwator Zabytków, nie została udokumentowana w aktach sprawy. Z Biuletynu Informacji Publicznej [...] nie wynika by ewidencja ta została...
1   Następne >   +2   +5   +10   38