Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Starosta X
  • Symbol

I OSK 404/14 - Wyrok NSA z 2015-01-21

w przedmiocie udzielenia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 3 grudnia 2013 r., sygn. akt II SAB/Ol 107/13, Wojewódzki Sąd Administracyjny...
w Olsztynie po rozpoznaniu skargi A.P. na bezczynność Starosty Lidzbarskiego w udzieleniu informacji publicznej zobowiązał organ do rozpoznania wniosku skarżącego z dnia 10...

I OSK 777/13 - Wyrok NSA z 2013-09-12

Starosty P. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę; 2. zasądza od Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy K. na rzecz...
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uwzględnił skargę Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy K. na bezczynność Starosty P. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej...

II SAB/Gd 101/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-01-07

Mieszkańców Gminy na bezczynność Starosty w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Starostę Powiatu do rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenie Mieszkańców...
Gminy z dnia 28 sierpnia 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od dnia zwrotu akt wraz z wyrokiem ze stwierdzeniem jego prawomocności; 2...

IV SAB/Po 71/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-12-07

O. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Starostę O. do rozpoznania wniosku skarżącej z dnia [...] lipca 2016 r. w terminie 14 dni od dnia doręczenia...
publicznej domagając się zobowiązania organu do rozpoznania w terminie ustawowym wniosku skarżącej o udostępnienie informacji publicznej, stwierdzenia, że organ dopuścił...

II SAB/Bd 123/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-12-16

na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Starostę [...] do załatwienia wniosku skarżącej z dnia 10 września 2014r...
. o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami administracyjnymi sprawy, 2. stwierdza, że bezczynność...

II SAB/Wa 554/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-12

[...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. zobowiązuje Starostę [...] do rozpatrzenia wniosku skarżącego A. K. z dnia [...] sierpnia 2013 r. o udostępnienie informacji...
publicznej, w którym to wniosku domagał się udzielenia informacji na temat premii i nagród, które zostały przyznane 5 pracownikom Starostwa Powiatowego w P. w związku z akcją...

II SAB/Wa 603/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-12

[...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. zobowiązuje Starostę [...] do rozpatrzenia wniosku skarżącego A.K. z dnia [...] sierpnia 2013 r. o udostępnienie informacji...
[...] sierpnia 2013 r. w zakresie punktu 5 lit. 'f' i 'h', w którym to zakresie domagał się udzielenia informacji publicznej w postaci dokumentacji dotyczącej procedury...

II SAB/Go 8/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-03-31

udostępnienia informacji publicznej I. umarza postępowanie sądowoadministracyjne w zakresie zobowiązania organu do załatwienia wniosku skarżącego z dnia [...] r. o udzielenie...
informacji publicznej, II. stwierdza, iż Starosta dopuścił się bezczynności, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, III. zasądza od Starosty na rzecz skarżącego...

IV SAB/Po 104/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-09-23

informacji publicznej, oddala skargę Wnioskiem z dnia [...] stycznia 2015 r. W.. (zwana dalej W.) zwróciło się do Starosty K. o udzielenie informacji publicznej poprzez...
z dnia [...] lutego 2015r. nr [...] Starosta K.po rozpatrzeniu przedmiotowego wniosku umorzył postępowanie w sprawie udzielenia informacji publicznej W.., W uzasadnieniu...

IV SAB/Po 142/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-09-24

w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. odmawia zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego; 2. zobowiązuje Starostę do załatwienia wniosku W. Sp. z o.o....
z siedzibą w W. z dnia [...] lipca 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia organowi odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami...
1   Następne >   +2   +5   +10   100