Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III ARN 23/94 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1994-05-12

słowa', ale też wolność posiadania poglądów, otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe. Europejski...
od przekazania jej przez redaktora naczelnego czasopisma z żądaniem ustosunkowania się, jest równoznaczne z odmową udzielenia informacji, na którą służy skarga do Naczelnego Sądu...

K 15/93 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1994-02-15

będących ofiarami represji wojennych oraz okresu powojennego /Dz.U. nr 17 poz. 75 ze zm./ osobom spoza struktur Urzędów Bezpieczeństwa, Służby Bezpieczeństwa i Informacji...
/. Pojęcie 'aparat bezpieczeństwa publicznego', zgodnie z przyjętą wykładnią wyrażoną w uchwale 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 1992 r. /II UZP 7/91 - OSNAPU 1992...

III SA 276/94 - Wyrok NSA z 1994-11-09

1. Niespełnienie - bez względu na przyczyny - warunku podania sprawozdania finansowego do publicznej wiadomości w ciągu 3 miesięcy od dnia wyborów /art. 155 ust. 1...
podał do publicznej wiadomości dopiero w dzienniku 'Rzeczpospolita' z dnia 27 grudnia 1993 r., to znaczy po upływie 3-miesięcznego terminu od dnia wyborów., Pismem z dnia 25...

III SA 11/94 - Wyrok NSA z 1994-07-13

. Brak podstawy do zastosowania stawki '0' procent do omawianych robót Izba Skarbowa uzasadniła następująco:, Informacja złożona przez Spółkę w Urzędzie Skarbowym o umowach...
. Umowy cywilnoprawne, kształtujące wzajemne prawa i obowiązki stron nie mogą być wykorzystywane do obejścia Prawa podatkowego, należącego do sfery Prawa publicznego...

III ARN 15/94 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1994-04-08

z wyłączeniem lacrum cessans, i co nie rekompensuje szkody w sposób zadowalający, zwłaszcza gdy przedmiotem decyzji jest danina publiczna, która wpływa na cenę sprzedaży...
kalkulowaną przez strony., Jeżeli okaże się, że wniosek stwierdzenia nieważności decyzji płatnik daniny publicznej sprzedał rzecz poniżej kosztu własnego przy czym wymagalność...

III ARN 64/94 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1994-12-01

kondygnacjach i 7 lokalach mieszkalnych., W dniu 30 kwietnia 1993 r. Delegatura w K. Najwyższej Izby Kontroli, powołując się na informację uzyskaną w dniu 13 kwietnia 1993 r...
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w K. w budynku położonym na działce nr 270/9 ma swą siedzibę i wykonuje tam zadania publiczne należące do właściwości organów władzy...

SA/Ł 1724/94 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1994-11-02

podziela, niezgodne z prawem jest pozbawianie uprawnień kombatanckich osób spoza struktur Urzędów Bezpieczeństwa, Służby Bezpieczeństwa i Informacji Wojskowej...
lecz winien w drodze szczegółowego postępowania ustalić i ocenić:, 1/ w jakim charakterze skarżący zatrudniony był w Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego,, 2/ czy zajmowane...

SA/Ka 2592/93 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1994-11-15

prawdziwości /jak odpowiednie wpisy w księdze wieczystej/, ani też nie mówi się o rękojmi wiary publicznej tych wpisów /w przeciwieństwie do rękojmi wiary publicznej...
jest zatem jedynie zbiorem informacji, wobec czego nie można przez zapis lub zmianę zapisu w ewidencji ustanowić prawa. Zmian w zakresie tytułów własności w ewidencji...

SA/Wr 1836/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-12-16

1. Opłata targowa, o której mowa w art. 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm./ jest daniną publiczną...
również z istoty opłat publicznych, do których zaliczona jest również opłata targowa, a których cechą, w odróżnieniu od podatków, jest charakter ekwiwalentny tychże...

K 9/93 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1994-01-18

organizacji lokalnego życia publicznego, określa istotę funkcji samorządu, kwestie wyborów samorządowych i referendum lokalnego, w szczególności zaś problematykę mienia...
publicznej ale w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, przy czym wykonując zadania administracji rządowej jednostki samorządu zostają wyposażone w tym celu...
1   Następne >   3