Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 658 Bezczynność X

IV SAB/Gl 137/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-19

informacji publicznej oddala skargę. W skardze z dnia 1 września 2015 roku na bezczynność Zakładu A Sp. z o.o. w M. (dalej także: Zakład, Spółka,[...]) skierowanej...
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 782 ze zm., dalej: ustawa lub udip)., W jego ocenie bezczynność polegała...

I OSK 175/13 - Wyrok NSA z 2013-04-05

Geodety Kraju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia [...] maja 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania 1/ uchyla zaskarżony...
na bezczynność Głównego Geodety Kraju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia [...] maja 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania...

I OSK 404/14 - Wyrok NSA z 2015-01-21

w przedmiocie udzielenia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 3 grudnia 2013 r., sygn. akt II SAB/Ol 107/13, Wojewódzki Sąd Administracyjny...
w Olsztynie po rozpoznaniu skargi A.P. na bezczynność Starosty Lidzbarskiego w udzieleniu informacji publicznej zobowiązał organ do rozpoznania wniosku skarżącego z dnia 10...

I OSK 777/13 - Wyrok NSA z 2013-09-12

Starosty P. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę; 2. zasądza od Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy K. na rzecz...
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uwzględnił skargę Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy K. na bezczynność Starosty P. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej...

I OSK 681/14 - Wyrok NSA z 2015-02-06

Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej [...] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie wyrokiem...
Zespołu Opieki Zdrowotnej [...] pismem z dnia 20 sierpnia 2013 r. wezwał wnioskodawcę do złożenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej zgodnego z wzorem...

IV SAB/Po 80/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-11-13

M.Sp. z o.o. w P. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje M. Sp. z o.o. w P. do rozpatrzenia wniosku Z. S.A. z siedzibą w K. z dnia [...] lipca 2014...
na bezczynność M. w P. Sp. z o.o. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., Skarga została wniesiona w następującym stanie faktycznym sprawy., W dniu [...] lipca 2014 r...

I OSK 1332/14 - Wyrok NSA z 2015-06-19

O. w przedmiocie informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wnioskiem z dnia 8 października 2013 r., J.P., powołując się na art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001...
r. o dostępie do informacji publicznej, zwrócił się w formie elektronicznej do Burmistrza Miasta Ostródy, o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wszystkich...

II SAB/Gd 101/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-01-07

Mieszkańców Gminy na bezczynność Starosty w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Starostę Powiatu do rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenie Mieszkańców...
Gminy z dnia 28 sierpnia 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od dnia zwrotu akt wraz z wyrokiem ze stwierdzeniem jego prawomocności; 2...

II SAB/Wa 576/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-05

rozpoznania wniosku z dnia [...] września 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę W piśmie z dnia [...] października 2017 r. P. (dalej...
także: 'Dyrektor DPS' lub 'podmiot zobowiązany') w przedmiocie rozpatrzenia jej wniosku z dnia [...] września 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej., Na podstawie...

I OSK 2916/15 - Wyrok NSA z 2017-07-28

Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [..] 2015 r. o udzielenie informacji publicznej 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza...
zobowiązał Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do rozpatrzenia wniosku skarżącego K. B. z dnia [...] stycznia 2015 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni...
1   Następne >   +2   +5   +10   100