Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Gl 1151/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-02-17

czerwca 2013r., w którym zakwestionował zasadność dochodzenia od niego należności związanych z udostępnieniem informacji publicznej. Strona podniosła, że w dniu przekazania...
zarzuty za nieuzasadnione. W uzasadnieniu wyjaśnił, że należność powstała na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j....

III SA/Po 495/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-10-28

wystawionego przez Wójta Gminy B. tytułu wykonawczego z 19 stycznia 2022 r. nr [...] dotyczącego opłaty za udostępnienie informacji publicznej oraz stwierdził niedopuszczalność...
, że może zmienić sposób i formę pozyskania informacji lub wycofać wniosek., Dostęp do informacji publicznej - co do zasady - jest bezpłatny, co wynika z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia...

I GSK 3461/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-08

sprawy z którego wynikało, że skarżąca wniosła skargę na czynność Burmistrza Miasta B. - G. z [...] maja 2018 r. polegającą na ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej...
w Biuletynie Informacji Publicznej korekty informacji o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci w przedszkolach o której mowa w art. 46 ust. 1 ustawy...

I GSK 2569/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-01

w Biuletynie Informacji Publicznej podstawowej kwoty dotacji pełni wyłącznie funkcję informacyjną. Wynika to już z samej istoty i funkcji, jakie pełni Biuletyn Informacji...
niepubliczne przedszkola. Informacja dotyczy wysokości kwoty dotacji przysługującej dla szkoły podstawowej, przedszkoli publicznych, przedszkoli niepublicznych...

I GSK 1621/19 - Postanowienie NSA z 2019-09-18

na ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wałbrzych podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczby uczniów. Ogłoszenia dokonano na podstawie...
na ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej korekty informacji o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci w przedszkolach, o której mowa w art...

I GSK 2193/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-13

w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy P. podstawową kwotę dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 1-5 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r...
Informacji Publicznej podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 1-5 oraz statystycznej liczby dzieci, uczniów, wychowanków (...) pełni wyłącznie funkcję...

I SA/Gl 686/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-11-02

za udostępnienie informacji publicznej., 2. Do wydania zaskarżonego postanowienia doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym., 2.1. Wierzyciel - Wójt Gminy N...
. wystawił wobec skarżącego dwa tytuły wykonawcze: z dnia [...] nr [...] i z dnia [...] nr [...], dotyczące opłat za udostępnienie informacji publicznej na podstawie wniosków...

I GSK 3210/18 - Wyrok NSA z 2019-03-19

ustawy o dostępie do informacji publicznej w zw. z art. 3 ust. 2 pkt 4 p.p.s.a. poprzez ich błędną wykładnię polegającą na przyjęciu:, a) opublikowanie przez Wójta Gminy...
Istebna w Biuletynie Informacji Publicznej zarządzenia z [...] października 2017 r. w przedmiocie aktualizacji jednostkowych miesięcznych stawek dotacji na rok 2017...

I GSK 2945/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-26

w Biuletynie Informacji Publicznej nie spełnia warunku do badania przez sąd administracyjny zgodnie z art. 47 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i art. 3 § 2 pkt 4...
z którym zaskarżona w tej sprawie czynność burmistrza polegająca na ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok...

I GSK 3178/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-15

oraz jej ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej nie spełnia warunku do badania przez sąd administracyjny zgodnie z art. 47 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych...
stopniu go nie podważyły., Stosownie do treści art. 46 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki samorządu terytorialnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100