Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

IV SA/Wr 648/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-06-07

z udostępnieniem informacji publicznej I. stwierdza, że zaskarżone zarządzenie zostało wydane z naruszeniem prawa; II. zasądza od Burmistrza K. na rzecz skarżącego M. W. kwotę...
informacji publicznej. W podstawie prawnej zaskarżonego zarządzenia wskazano przepis art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie...

II SA/Łd 824/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-10-05

roku sprawy ze skargi Gminy U. na uchwałę Zarządu Powiatu w P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej 1. stwierdza...
na uchwałę Zarządu Powiatu [...] Nr [...] z dnia [...] roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej w formie kserokopii i dokumentu...

II SA/Gd 514/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-11-20

'A' na zarządzenie Burmistrza Gminy z dnia 16 marca 2009 r., nr [...] w przedmiocie trybu udostępnienia informacji publicznej w Urzędzie Gminy [...] oraz określenia kosztów związanych...
. Burmistrz Gminy K. wydał w dniu 16 marca 2009 r. zarządzenie nr [...] w sprawie trybu udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Gminy K. oraz określenia kosztów...

II SA/Rz 438/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-11-07

i uzyskiwania informacji dotyczących wykonywania zadań publicznych przez organy gminy'; - § 141 ust. 2 Statutu o treści: 'Udostępnianie dokumentów odbywa się w budynku...
ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz. U. z 2001 r., nr 112, poz. 1198, ze zm./., W argumentach swojego żądania wskazał, że w § 141 ust. 1...

II SA/Wa 1508/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-26

z udostępnieniem informacji publicznej 1. stwierdza nieważność § 4 pkt 6 i 7 zarządzenia Wójta Gminy [...] z dnia [...] kwietnia 2012 r. nr [...], 2. stwierdza nieważność zarządzenia...
na zarządzenie Wójta Gminy [...] w z dnia [...] kwietnia 2012 r. nr [...] w sprawie procedury załatwiania spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Gminy...

I OSK 2436/16 - Wyrok NSA z 2017-01-20

., nr [...] w przedmiocie odpłatności za udostępnienie informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 27 maja 2016 r., sygn...
[...] maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie odpłatności za udostępnienie informacji publicznej., Wyrok został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy., Burmistrz...

I OSK 307/13 - Wyrok NSA z 2013-05-22

Burmistrza Gminy K. z dnia 16 marca 2009 r. nr 26/09 w przedmiocie trybu udostępnienia informacji publicznej w Urzędzie Gminy K. oraz określenia kosztów związanych...
nr 26/09 w sprawie trybu udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Gminy K. oraz określenia kosztów związanych z udostępnieniem informacji lub przekształceniem...

II SA/Gd 676/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-11-06

na zarządzenie Burmistrza z dnia 30 listopada 2011 r., nr [...] w sprawie wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej 1. stwierdza niezgodność z prawem...
wysokości opłat za udostępnianie informacji publicznej. Jako podstawę prawną wydanego zarządzenia wskazał art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji...

IV SA/Po 1130/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-03-14

z dnia [...] września 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną uchwałę oraz poprzedzającą ją uchwałę Okręgowej Rady...
jako Wnioskodawczyni, Skarżąca) zwróciła się do Prezesa W. Izby Lekarskiej o udzielenie, w trybie dostępu do informacji publicznej, następujących informacji:, 1. czy wobec lek. B...

II SA/Po 688/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-11-10

Burmistrza Miasta i Gminy z dnia [...] 2003 r. Nr [...] w przedmiocie zasad dostępu do informacji publicznej postanawia odrzucić skargę W dniu 6 lipca 2016 r...
Nr [...] Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Miasta i Gminy S..' Zdaniem wnioskodawcy zarządzenie to jest sprzeczne...
1   Następne >   +2   +5   +10   100