Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

II GSK 190/12 - Wyrok NSA z 2013-04-19

ochrony roślin dopuszczonych do obrotu za zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi...
do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)., W ocenie Sądu I instancji kwestionowanie przekazanych przez organ w trakcie postępowania dokumentów stanowiących...

VI SA/Wa 665/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-22

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) rejestr dopuszczonych do obrotu środków ochrony roślin stanowi informację publiczną...
teleinformatycznej pod nazwą Biuletyn Informacji Publicznej, w ramach którego każdy organ władzy publicznej obowiązany jest do oznaczenia informacji danymi określającymi...

VI SA/Wa 2760/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-08

zaświadczenia, udzielenie szeregu informacji określonych jako informacje publiczne, a także o zapłatę równowartości próbek pobranych do kontroli przez Inspekcję Handlową...
o uzupełnienie informacji publicznej oraz wydanie decyzji (stanowiącym odpowiedź na pismo z [...] maja 2013 r.)., Pismem z [...] maja 2013 r. [...] Wojewódzki Inspektor Inspekcji...

VI SA/Wa 1045/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-20

do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologie oraz organizacyjne w przedsiębiorstwie lub inne informacje, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne...
temu co podnosi strona w uzasadnieniu do środka odwoławczego, również ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782...

II GSK 2295/14 - Wyrok NSA z 2016-04-07

Inspekcji Handlowej o wydanie zaświadczenia, udzielenie szeregu informacji, określonych jako informacje publiczne, a także zażądała zapłaty równowartości próbek pobranych...
ze zm.)., Wnioskiem z dnia 8 maja 2013 r. spółka wystąpiła o uzupełnienie informacji publicznej co do zniszczenia próbek oraz wydanie decyzji w przedmiocie zapłaty...

VI SA/Wa 1570/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-10-14

o udostępnienie informacji publicznej (k. 5). Zażądał on udostępnienia kserokopii korespondencji prowadzonej przez ten organ z [...] Wojewódzkim Inspektorem Jakości...
informacji publicznej i zażądał udostępnienia kserokopii korespondencji prowadzonej przez PLW z [...]WIJHARS w sprawie ustalenia czy podmioty: A. sp. z o.o. i A. J. P...

VI SA/Wa 1569/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-07-07

wystąpił w dniu 8 lipca 2019 r. do PLW z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej (k. 5). Zażądał w nim udostępnienia kserokopii korespondencji prowadzonej...
z treścią tego pisma, Skarżący wystąpił z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej i zażądał udostępnienia kserokopii korespondencji prowadzonej przez PLW...

III SA/Gd 1046/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-12-01

artykułów rolno-spożywczych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1604 oraz dane zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej: http...
administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona., W świetle wyżej wskazanej regulacji sąd...

II GSK 302/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-20

informuje w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Głównego Urzędu Miar i co najmniej dwa razy w roku obwieszcza w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Miar...
. CBOSA), bowiem wnioskiem o wykładnię wyroku strona, której wyrok dotyczy, nie może domagać się od sądu, aby sąd wymusił na organie administracji publicznej działanie...

VI SA/Wa 1023/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-29

, o których mowa w ust. 1, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego publikuje, w formie komunikatu, w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (ust. 7...
wyników badań próbek w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego) i art. 15a u.w.b. (według którego kopie wydanych...
1   Następne >   +2   +5   +10   77