Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II SA/Op 114/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-05-14

ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) - podjęła dnia 18 grudnia 2008 r. uchwałę Nr XXVII/251/08...
w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej związanej z działalnością organów gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych, w której w pkt...

II SA/Wa 1527/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-20

1 i art. 40 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej polegające na wydaniu aktu prawa...
miejscowego niezgodnego z przepisami prawa powszechnego i ograniczeniu dostępu obywateli do informacji publicznej., Wskazując na powyższe uchybienie skarżący wniósł...

IV SA/Gl 396/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-11-03

2 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). W rozwinięciu tego stanowiska organ...
w Urzędzie'. Zatem trudno jest jednoznacznie określić, czy na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej udostępniana jest każda informacja publiczna...

II SA/Ol 435/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-09-14

. o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. z 2019 r., poz.1429; aktualnie Dz.U. z 2022, poz.902) podjęła uchwałę Nr XIX/146/2020 w sprawie zmiany Statutu Gminy Gietrzwałd...
r. zwrócił się do Urzędu Gminy Gietrzwałd o udostępnienie informacji publicznej który dotyczył m.in. udostępnienia kopii określonych protokołów sesji Rady Gminy, poprzez...

VIII SA/Wa 784/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-30

., zwana dalej ustawą o samorządzie gminnym), art. 61 ust. 2 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...
. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm., zwana dalej ustawą o dostępie do informacji publicznej) oraz § 22 ust. 2 pkt 18 Statutu Gminy W. podjęła uchwałę nr [...] dotyczącą...

III SA/Wr 537/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-01-21

. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)., W tym zakresie organ nadzory wskazał w uzasadnieniu, że prawo do informacji publicznej wynika wprost...
z art. 61 Konstytucji RP, który stanowi: '1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne...

II SA/Ol 529/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-09-14

naruszenie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, dalej jako: 'u.d.i.p.) w zw. z art. 20...
Skarżący zaznaczył, że zgodnie z art. 61 ust. 1 zd. 1 Konstytucji RP, obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób...

III SA/Wr 418/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-11-07

. z art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej; natomiast § 105 ust. 3 statutu w sposób istotny narusza art. 11 b ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym...
, art. 61 ust. 4 Konstytucji RP, a ponadto art. 8 ust. 2 i 3, art. 10 ust. 2, art. 12 ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. W konsekwencji...

III SA/Kr 367/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-07-04

. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), poprzez wprowadzenie nieznanego tejże ustawie ograniczenia podmiotowego w udostępnianiu...
informacji publicznej na ustny wniosek oraz wprowadzenie sprzecznych z ustawą uregulowań dotyczących terminów udostępniania informacji publicznej., Skarżący wniósł...

II SA/Rz 877/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-12-15

działania organów powiatu jako niezgodnej z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm...
obywatel ma prawo dostępu do dokumentów i uzyskania informacji dotyczących wykonania zadań publicznych przez organy Powiatu.' Takie uregulowanie pozostaje w sprzeczności...
1   Następne >   +2   +5   +10   100