Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Łd 418/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-10-11

wnioskodawczynię do uiszczenia opłaty skarbowej od złożonego wniosku w wysokości 530 zł oraz opłaty za udostępnienie informacji publicznej w wysokości 47,30 zł. Następnie Wójt...
z odsetkami. Skarżąca podała, że ww. opłata została pobrana nienależnie, ponieważ udzielenie informacji publicznej jest bezpłatne. W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji SKO...

I SA/Ol 481/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-12-22

nr '[...]', wystawionego w dniu '[...]' przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, obejmującego opłatę za udostępnienie informacji publicznej w wysokości 667,40 zł. Wszczęcie egzekucji...
normatywny' powołano art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)., Pismem z dnia 13 grudnia 2010 r. I.Ż. wniósł...

I SA/Gl 257/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-10-07

poniesionych kosztów za udostępnienie informacji publicznej na kwotę [...] utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie., Uzasadniając rozstrzygnięcie, organ wskazał, że w dniu 15...
poniesionych kosztów za udostępnienie informacji publicznej., Postanowieniem nr [...] z dnia [...] wierzyciel uznał zarzut za bezzasadny. Rozpoznając zażalenie nie znaleziono...

III SA/Wa 3516/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-03

, powołując się na orzecznictwo sądów, że w trybie dostępu do informacji publicznej nie mogą być ujawnione indywidualne dane podatnika, płatnika, inkasenta, znajdujące...
w W. wynika, że Wspólnota nie może domagać się udzielenia informacji dotyczących innego podatnika, a w trybie dostępu do informacji publicznej nie mogą być ujawnione...

I SAB/Po 1/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-05-11

firmie, gdyż protokół kontroli stanowi informację publiczną. Nadto wskazała, że jest stroną w tym postępowaniu i wobec tego przysługują jej wszelkie uprawnienia...
do informacji publicznej i podniosła, że każdy ma prawo do informacji publicznej., Dyrektor Izby Skarbowej pismem z dnia [...] nr [...] wyjaśnił skarżącej Spółce, że organy...

VIII SA/Wa 395/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-30

z [...] października 2016 r., obejmującego zaległości z tytułu zwrotu kosztów związanych z udostępnieniem informacji publicznej, w kwocie należności głównej [...] zł (plus należne...
przez wierzyciela., Dyrektor IS odwołał się następnie do treści art. 15 ust. 1 - 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1764...

II FSK 754/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-07

prawa do dostępu do informacji publicznej oraz zasobów danych osobowych. Odpowiedź organu, który odmówił stronie przeglądania akt na podstawie art. 178 Ordynacji podatkowej...
właśnie decyzją, podlegającą zaskarżeniu w toku instancji na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz...

I SA/Wr 1083/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-12-07

(art. 15 O.p.), dotyczących dwuinstancyjności postępowania (art. 127 O.p. i art. 78 Konstytucji RP), przepisów o dostępie do informacji publicznej, jak również procedur...
indywidualna decyzja administracyjna nie podlega ujawnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, z uwagi na ograniczenie wynikające z art. 5 ust. 2 tej ustawy...

I SA/Wr 1082/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-12-07

dwuinstancyjności postępowania (art. 127 O.p. i art. 78 Konstytucji RP), przepisów o dostępie do informacji publicznej, jak również procedur związanych z zapewnieniem...
administracyjna nie podlega ujawnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, z uwagi na ograniczenie wynikające z art. 5 ust. 2 tej ustawy (prywatność osoby...

I SA/Wr 1084/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-12-07

o dostępie do informacji publicznej, jak również procedur związanych z zapewnieniem stronie czynnego udziału w postępowaniu podatkowym (art. 200 § 1 O.p. i art. 123 O.p....
jej tego upoważnienia. Podkreślić bowiem należy, że o ile indywidualna decyzja administracyjna nie podlega ujawnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, z uwagi...
1   Następne >   +2   +5   +10   100