Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 642 Skargi na akty prawa miejscowego wojewodów i organów administracji niezespolonej oraz na niewykonywanie przez nich czynności nakazanych prawem wnoszone w trybie art. 44 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy o adm. rządowej w województwie X

III SA/Kr 284/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-09-28

Biuletynu Informacji Publicznej Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II...
uzasadniać odmowę nawiązania ze skarżącym stosunku pracy. Jednocześnie, jak wynika z Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Małopolskiego, w dniu 3 grudnia 2019 roku został...

OSK 1581/04 - Wyrok NSA z 2005-01-13

/par. 25/., Również z załączonego do akt (...) Biuletynu Informacji Publicznej Samorządu Województwa O. z dnia 11 września 2003 r. wynika, że przedmiotowy Fundusz...
fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej mają osobowość prawną i w rozumieniu ustawy o finansach publicznych są wojewódzkimi funduszami celowymi. Środki funduszy...

II SA/Op 115/04 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-07-26

samodzielną gospodarkę finansową, której zasady określa ustawa o finansach publicznych (§ 25)., Również z załączonego do akt (k. 7) Biuletynu Informacji Publicznej Samorządu...
.) wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej mają osobowość prawną i w rozumieniu ustawy o finansach publicznych są wojewódzkimi funduszami celowymi...

II SA/Bd 629/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-10-10

powierza się Wójtowi Gminy Baruchowo., § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania., Skarżący powziął wiadomość o wydaniu zarządzenia z Biuletynu Informacji Publicznej...
z dnia 3 lipca 2003 r., gdyż po wjeździe na drogę gminną i powzięciu informacji o zastosowanym ograniczeniu tonażowym, kierujący pojazdem na skrzyżowaniu dróg ma możliwość...

IV SA/Gl 117/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-05-17

w przestrzeni publicznej osoba jest symbolem komunizmu, nie musi zawierać informacji dotyczących życia prywatnego, gdyż nie są to okoliczności istotnej dla dokonywanej...
przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz. U. z 2016 r., poz. 744 ze zm...

II SA/Kr 1417/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-11

do publicznej wiadomości. Na stronie internetowej RZGW w K. zamieszczane były informacje o aktualnym etapie sporządzania warunków korzystania z wód i o prowadzonych konsultacjach...
Dyrektora RZGW w K. cały proces ustanawiania warunków korzystania z wód regionu wodnego był przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi procedurami i informacje...

IV SA/Gl 155/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-05-17

1971-1980. Wprawdzie opinia ta nie przedstawia szerzej faktów związanych ze sferą publicznej działalności E. G. to jednak informacje w niej zawarte jednoznacznie wskazują...
użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz. U. z 2016 r., poz. 744 z późn. zm.) dalej powoływanej jako 'ustawa' lub 'ustawa dekomunizacyjna'., Wyjaśnił, że ustawa ta w art...

II SA/Bk 315/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-08-23

do publicznej wiadomości informację o przyjęciu dokumentu i o możliwościach zapoznania się z jego treścią oraz: 1) uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2; 2...
'), sprowadzają się do kontroli działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, tj. kontroli zgodności zaskarżonego aktu z przepisami postępowania...

III OSK 4498/21 - Wyrok NSA z 2021-11-23

wywieranych przez przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz.U. L 175) poprzez ich zastosowanie i przyjęcie, że w przedmiotowej sprawie Wojewoda Wielkopolski...
obowiązany był zapewnić społeczeństwu udział w sposób analogiczny do tego, który przewidziany jest w przepisach ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji...

V SA/Wa 2558/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-10

na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących oddala skargę. I. Stan sprawy przedstawia się następująco:, 1. Pismem z dnia [...] marca 2015 r. spółka...
rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących, w części Załącznika 5, dodanej pozycji 16, gdzie jako obszar obwodu rybackiego jeziora...
1   Następne >   +2   +5   8