Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

III SA/Lu 533/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-01-31

[...] Nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty za dodatkowe koszty związane z udostępnieniem informacji publicznej stwierdza, że zaskarżone zarządzenie zostało wydanie...
z naruszeniem prawa. Starosta Zarządzeniem Nr [...] z dnia [...] w sprawie ustalenia opłaty za dodatkowe koszty związane z udostępnieniem informacji publicznej, działając...

I SA/Ol 362/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-07-11

dotyczące terminu publikacji uchwały na Biuletynie Informacji Publicznej. Żaden przepis nie wskazuje aby uchwała, która podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty...
, została w dniu podjęcia czy też wejścia w życie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej. Wskazano ponadto na zarządzenie nr '[...]' Wójta Gminy z dnia...

II GSK 1146/16 - Wyrok NSA z 2016-05-18

Informacji Publicznej Gminy W., Pismem nadanym w dniu 13 [...] 2015 r. Wojewoda [...] wniósł za pośrednictwem organu skargę na uchwałę, domagając się stwierdzenia jej nieważności...
. jedynie uzasadnienie wniosku taryfowego. Tak przygotowany załącznik został też umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy W., Podpisanie dokumentu przez Przewodniczącego...

III SAB/Gl 13/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-11-24

., Równocześnie w dniu [...] r. skarżący zwrócił się do Związku Komunalnego o udzielenie mu informacji publicznej, którą uzyskał w ustawowym terminie., Skarga, w ocenie organu...
. Wodociągów i Kanalizacji w C. w przedmiocie bezczynności organu administracji publicznej w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki oddala...

III SA/Kr 1360/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-03-11

przewidziano, że uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w miejscach publicznych na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy. W § 3 powierzono...
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy, a w § 4 przewidziano, że uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Stanowi to istotne naruszenie w/w przepisu ustawy...

III SA/Gl 396/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-09-04

. oraz opublikowanie na stronie internetowej www.c.pl, 4/ opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej MPK w C. oraz na stornie internetowej MPK w C. (ust. 2)., Następnie uchwałą...
). Natomiast w § 7 stwierdzono, że uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa [...] (ust. 1) i że jej treść należy podać do publicznej wiadomości przez: 1...

III SA/Kr 91/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-04-11

do informacji publicznej - dokumenty te zostałyby udostępnione zainteresowanemu niezależnie od tego, czy zostały one załączone do wniosku o zatwierdzenie taryf...
użyteczności publicznej, szkoły i inne. W ocenie strony skarżącej uzasadnienie dla wprowadzenia w Gminie Nowy Wiśnicz zróżnicowanej wysokości taryf dla wymienionych dwóch...

I SA/Op 176/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-07-25

. Jak wynika z opublikowanego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pokój protokołu z sesji Rady Gminy Pokój Nr XXXIII odbytej w dniu 29 listopada 2017 r...
publicznej przez badanie zgodności z prawem m.in. uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego, stanowiących przepisy prawa miejscowego (art. 3 § 2 pkt 5 P.p.s.a....

I SA/Op 130/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-05-26

Miasta Opola uchwałą z dnia 24 listopada 2016 r. Nr XXXIV/652/16 opublikowaną na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Opola w dniu 5 grudnia 2016 r...
, zasady zastosowane do przygotowania prognozowanych informacji finansowych nie są spójne z zasadami rachunkowości stosowanymi przy sporządzaniu historycznych sprawozdań...

I SA/Bk 117/22 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2022-05-25

w B. z dnia [...] marca 2022 r., nr [...] w przedmiocie złożenia informacji dotyczącej wykonywania działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego...
; 'Spółka') do złożenia informacji dotyczących wykonania niezbędnych przychodów przedstawionych przez Spółkę pismem z [...] stycznia 2022 r. w odniesieniu do wniosku...
1   Następne >   +2   +5   +10   40