Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 654 Ujawnianie przez Instytut Pamięci Narodowej informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów X

II SAB/Wa 294/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-13

rozpatrzenia wniosku z dnia [...] marca 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Dyrektora Szkoły Podstawowej im. [...] w K. do rozpatrzenia wniosku U. D...
[...] marca 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej. Zarzucając organowi naruszenie art. 12 ust. 1, art. 14 ust. 1, art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji...

I OSK 611/08 - Wyrok NSA z 2008-11-20

w Biuletynie Informacji Publicznej oddala skargę kasacyjną. Postanowieniem z dnia 28 lutego 2008 r., sygn. akt II SA 2176/07, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...
Polskiemu w przedmiocie udostępnienia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej., W uzasadnieniu powyższego wyroku Sąd wskazał na następujący stan faktyczny i prawny sprawy...

II SA/Wa 2176/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-28

udostępnienia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej postanawia odrzucić skargę. [...] Fundacja [...] z siedzibą w W. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
Instytutu Pamięci Narodowej zobowiązany jest do udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej, zawartych w dokumentach organów bezpieczeństwa państwa, informacji...

II SAB/Lu 126/20 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2021-01-27

[...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej p o s t a n a w i a odrzucić skargę. Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.- Prawo o postępowaniu przed sądami...
. o udostępnienie informacji publicznej, Z tych względów orzeczono, jak w sentencji. ...

II SAB/Wa 442/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-05

za nierzetelne przeprowadzenie kwerendy archiwalnej, dotyczącej J. S. i nie otrzymał odpowiedzi na powyższe, chociaż poskarżył się na sposób udzielania informacji publicznej...
skarżącego, że wnosi skargę na bezczynność organu w zakresie wniosku o udostępnienie informacji publicznej, żądanie strony, zawarte w piśmie z dnia [...] maja 2013 r...

VI SA/Wa 770/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-10

pełniącej funkcję publiczną. We wniosku określono, że wnioskodawca żąda udostepnienia informacji dotyczących J. W. pełniącego funkcję sędziego Wojewódzkiego Sądu...
. W odwołaniu podniesiono że decyzja organu I instancji jest niezgodna z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż narusza zasadę dostępu do informacji publicznej, zasadę...

I OZ 159/22 - Postanowienie NSA z 2022-05-11

, iż nieprzekazanie skargi wraz z aktami oraz odpowiedzią na skargę przez organ w sprawie o udostępnienie informacji publicznej, a tym samym dotyczącej także jego bezczynności...
na skargę. Natomiast jeśli sprawa dotyczy udostępnienia informacji publicznej, termin przekazania sądowi skargi jest krótszy i wynosi, na podstawie z art. 21 pkt 1 ustawy...

II SA/Wa 69/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-19

. Organ podał, że wśród osób pełniących funkcje publiczne, wymienionych w art. 22 ust. 1 ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach, nie figuruje radny gminy...
. decyzji, w którym zarzucił naruszenie:, ‒ art. 61 ust. 1, 2 i 3 Konstytucji RP polegające na ograniczeniu gwarantowanego konstytucyjnie prawa do informacji publicznej,, ‒ art...

II SAB/Wa 427/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-27

w W. w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] lipca 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej p o s t a n a w i a: - odrzucić skargę - M. M. (dalej także: 'skarżący...
Przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w W. w przedmiocie rozpoznania wniosku skarżącego z dnia [...] lipca 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej., Zarządzeniem...

II SO/Wa 52/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-10-27

jednak pod uwagę, że zgodnie z art. 21 u.d.i.p. do skarg rozpatrywanych w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy - Prawo o postępowaniu...
w sprawie o udostępnienie informacji publicznej, a tym samym dotyczącej także jego bezczynności, w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi, może również skutkować...
1   Następne >   +2   +5   +10   28