Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 608 Energetyka i atomistyka X

VI SA/Wa 415/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-06

Energetyki (dalej: 'Prezes URE') w postaci ogłoszonego '(...)' grudnia 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki (Informacja Prezesa Urzędu...
. 2 pkt 1 u.o.ź.e., Skarżący wniósł o uchylenie ogłoszonego '(...)' grudnia 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki ww. wykazu odbiorców...

II GSK 2040/18 - Wyrok NSA z 2022-05-17

w następującym stanie sprawy:, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej 'Prezes URE') w ogłosił [...] grudnia 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji...
opłaty OZE będzie kierował się opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej URE wykazem, nie będzie zaś prowadził własnych ustaleń w tym zakresie., Tym samym...

VI SA/Wa 1787/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-09-21

publiczną, a celem publikacji ww. danych jest przekazanie informacji wszystkim przedsiębiorstwom energetycznym i odbiorcom paliw i energii., Informacja o wniesieniu odwołania...
od decyzji zatwierdzającej taryfę i o zakończeniu postępowania odwoławczego dotyczącego taryfy - stanowi jedynie akt wiedzy organu, informację publiczną, skierowaną...

VI SA/Wa 26/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-17

wykazu odbiorców przemysłowych, którzy złożyli ww oświadczenie i ogłaszaniu ich w Biuletynie Informacji Publicznej URE mają charakter cykliczny, gdyż powinny...
w Biuletynie Informacji Publicznej URE w dniu 24 kwietnia 2015 r. jako Informacja Nr 17/2015 (następnie ponownie opublikowanym 13 maja 2015 r. jako Informacja Nr 20/2015), a czego...

II GSK 1601/18 - Wyrok NSA z 2018-11-22

kwietnia 2015 r. w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 17/2015 oraz ogłoszenia ich w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki; oraz 2...
je w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki., Spółka swoje oświadczenie nadała w urzędzie pocztowym w dniu 17 kwietnia 2015 r. Oświadczenie to odbiorcy...

II GSK 2566/21 - Wyrok NSA z 2022-01-18

przesyłania gazu wysokometanowego., Sąd I instancji przyjął, że przedmiotem skargi jest informacja o decyzji w sprawie taryfy, która stanowi informację publiczną, a celem...
stanowi jedynie akt wiedzy organu, informację publiczną, skierowaną do szerokiego, nieokreślonego grona odbiorców (tej informacji). Uprawnienia i obowiązki skarżącej...

VI SA/Wa 2089/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-19

stosuje się przepisy dotychczasowe), ogłosił w Biuletynie Informacji Publicznej URE ostatni przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej...
, działając na podstawie § 12 ww. rozporządzenia, opublikował protokół w Biuletynie Informacji Publicznej URE., Zgodnie zatem z art. 16 ust. 1 nieobowiązującej już ustawy...

III SAB/Lu 21/21 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2021-11-03

, że tylko w rozumieniu art. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące zadania w zakresie produkcji energii, czy jej przesyłania, obrotu...
, czy dystrybucji albo sprzedaży, winno być traktowane jako wykonujące zadania publiczne w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wynika to z faktu...

VI SA/Wa 2090/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-15

w Biuletynie Informacji Publicznej URE ostatni przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa...
, opublikował protokół w Biuletynie Informacji Publicznej URE., Zgodnie zatem z art. 16 ust. 1 nieobowiązującej już ustawy o efektywności energetycznej, to Prezes URE dokonuje...

VI SA/Wa 2072/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-13

oraz przetargów stosuje się przepisy dotychczasowe), ogłosił w Biuletynie Informacji Publicznej URE ostatni przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności...
, działając na podstawie § 12 ww. rozporządzenia, opublikował protokół w Biuletynie Informacji Publicznej URE., Zgodnie zatem z art. 16 ust. 1 nieobowiązującej już ustawy...
1   Następne >   +2   +5   +10   13