Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II SAB/Go 46/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-12-16

Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej w postaci umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej...
. wskazał, iż skarga została złożona na bezczynność Oddziału Wojewódzkiego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej w postaci umowy o udzielenie świadczeń opieki...

II OSK 812/05 - Wyrok NSA z 2006-05-11

do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) w zw. z art. 32 i art. 61 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997r. W ocenie skarżącej Spółki odmowa udzielenia...
informacji dotyczy wiadomości uzyskanych i wytworzonych przez organy władzy publicznej, przy czym informacje te nie mają związku ze sferą prywatną osób fizycznych. Interes...

II SAB/Go 38/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-07-04

publiczną, a adresat wniosku należy do kręgu podmiotów zobowiązanych do udzielania takich informacji. Kwestie te w niniejszej sprawie nie były pomiędzy stronami sporne...
., 5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 1764, dalej powoływana jako u.d.i.p....

II OSK 750/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-06

o charakterze publicznym (Prezes Urzędu Rejestracji), ujawnienie informacji następuje w wyniku podjętej decyzji administracyjnej (pozwolenia na dopuszczenie produktu leczniczego...
posiadające w tym interes prawny - por. T. Stawecki, Rejestry publiczne. Funkcje instytucji, Warszawa 2005r. s. 28 i nast. W Rejestrze są ujawniane szczegółowe informacje...

I SA 2888/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-02-15

z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej, a art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm...
.), ograniczający prawo do informacji publicznej ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, nie pozwala na udostępnienie stronie skarżącej...

VII SAB/Wa 17/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-25

. akt II SAB/Go 42/12). Tymczasem udostępnienie informacji publicznej następuje w formie czynności materialno-technicznej, natomiast odmowa jej udostępnienia w formie...
się do okoliczności zaistniałych w sprawie niniejszej. Wskazano tam, że udostępnienie informacji publicznej następuje w formie czynności materialno-technicznej...

I SA/Wa 1651/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-11-30

Skoro sprawy leków dopuszczonych do obrotu są sprawami publicznymi, to każda informacja dotycząca tych spraw jest informacją publiczną. A do tych informacji...
mają zastosowanie przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. /Dz.U. nr 112 poz. 1198 ze zm./. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...

VII SA/Wa 1543/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-01

na adres Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie ul.[...], który uzyskał ze stron Biuletynu Informacji Publicznej, będącego źródłem powszechnej informacji publicznej...
. Skarżąca dołączyła do wniosku dowód nadania skargi w dniu 10 lutego 2012 r. oraz wydruk z Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 23 lutego 2012 r., Wojewódzki Sąd...

VII SA/Wa 566/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-02-21

., Odnosząc się do zażalenia organ odwoławczy wskazał, że powoływanie się na ustawę o dostępie do informacji publicznej jest chybione, gdyż udostępnienie akt administracyjnych...
z dnia [...] maja 2005r. powołując się na przepis art. 73 kpa oraz postanowienia ustawy z dnia 6 września 2001r.o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz...

II SA/Rz 581/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-06-15

Weterynarii w [...] w wydaniu żądanych materiałów i informacji publicznej oraz decyzji odmownej w ramach przepisów ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji...
i art. 10 i art. 37 K.p.a. oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej., W odpowiedzi na skargę Wojewódzki Lekarz Weterynarii w [...] wniósł o jej oddalenie. Podał...
1   Następne >   +2   +5   +10   100