Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

VIII SAB/Wa 40/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-22

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej I. zobowiązuje Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad...
. z art. 3 ust. 1 pkt 1oraz art. 16 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2018 poz. 1330; dalej: 'u.d.i.p.') poprzez nieudostępnienie...

II SAB/Ol 75/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-01-21

w udzieleniu informacji publicznej 1/ zobowiązuje Wójta Gminy do rozpatrzenia wniosku skarżącego zawartego w pkt 2 jego pisma z dnia 25 sierpnia 2015r. w terminie 14 dni; 2...
publicznej, udzielenie wszystkich informacji na temat budynku, tj. czy znajduje się księga budynku, podział budynku, wypisy i wyrysy z lat ubiegłych. Ponadto, wniósł o doręczenie...

I OZ 804/19 - Postanowienie NSA z 2019-09-12

z dniem 28 września 2018 r. tj. 7 dni od dnia udostępnienia decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych...
obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie...

I SA/Wa 36/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-01

strony o wszczęciu postępowania rozpoznawczego poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej - na podstawie art. 16 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r...
postępowania rozpoznawczego;, w pkt 2) zawiadomić o wydaniu tego postanowienia przez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej., Powyższe postanowienia zostały ogłoszone...

II SO/Ke 6/20 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2020-11-30

wpłynął wniosek skarżącego o udostepnienie informacji publicznej w zakresie udostępnienia kopii statutu Szkoły, kopii protokołu ostatniej Rady Pedagogicznej...
informacji publicznej w przedmiocie udostepnienia protokołu Rady Pedagogicznej., W dniu 8 października 2020 r. organ przesłał do tut. Sądu odpowiedź na wniosek...

I OSK 360/15 - Wyrok NSA z 2015-05-29

publicznej, w sprawie która go interesuje. Co z tego, że istnieje takie prawo, skoro odpowiednie informacje publiczne nie są sporządzane, a brak ich sporządzenia...
każdego do informacji publicznej - nie mogą posiadać fasadowego charakteru. A zatem państwo, jak i odpowiednio gmina, w swoich działaniach, czynnościach prawnych...

I SA/Wa 1034/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-13

konstytucyjną zasadę jawności - ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z art. 1 ust. 1 tejże ustawy każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację...
publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie. Z kolei w myśl art. 3 ust. 1 u.d.i.p. prawo do informacji...

I OSK 603/20 - Wyrok NSA z 2022-03-29

ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji...
, decyzjach i innych czynnościach Komisji poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej urzędu obsługującego. Analiza tego przepisu wskazuje...

I SA/Wa 2238/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-06-06

[...].12.2004 r. M. Z. złożył zażalenie. Skarżący wskazał na niezgodność postanowienia z zapisami ustawy z dnia 6.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej i ustawy...
z nich notatek i odpisów., Ponadto M. Z. nie żądał udostępnienia informacji publicznej. Zatem zarzut naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy...

I OSK 3503/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-26

. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., nr 112, poz. 1198 ze zm.),, 2. naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, tj...
P.p.s.a. w zw. z art. 3 § 2 pkt 4 oraz 8 P.p.s.a. w zw. z art. art. 1 § 1, art. 2 § 1, art. 6 § 1 pkt c i art. 10 § 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, poprzez...
1   Następne >   +2   +5   +10   100