Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

VI SA/Wa 1917/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-24

Informacji Publicznej na stronach tych organów oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Przytoczona regulacja ma również zastosowanie do postępowań o zatwierdzenie...
podjętych przez Marszałka Województwa [...] (w tym o podjęciu zaskarżonej decyzji) powiadamiane były poprzez obwieszczenia zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej...

II SA/Rz 739/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-10-23

2017 r. skarżący dowiedział się w dniu 6 września 2017 r. odbierając komplet dokumentów w rozpoznaniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 24 sierpnia 2017...
do informacji publicznej dotyczącym projektu robót geologicznych na wykonanie ujęcia wody podziemnej w utworach paleogeńskich na działce 58/17 w miejscowości B., gmina [...], powiat...

VI SA/Wa 1938/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-24

Informacji Publicznej na stronach tych organów oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Przytoczona regulacja ma również zastosowanie do postępowań...
zostało dodatkowo zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy [...] oraz Gminy [...]., Wskazał, iż nieruchomości na których zlokalizowane zostały zaprojektowane...

II GSK 136/19 - Wyrok NSA z 2019-05-31

z [...] sierpnia 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej. Sąd podzielił stanowisko orzecznictwa, że zwrot 'strona dowiedziała się o decyzji' nie oznacza, iż jest konieczne...
decyzję oraz jej przedmiocie, powołując ją we wniosku z [...] sierpnia 2017r. o dostępie do informacji publicznej dotyczącym projektu robót geologicznych na wykonanie...

II GSK 3321/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-13

w drodze obwieszczeń zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach tych organów oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości., Istotą...
publicznym dokonanym w rozpoznawanej sprawie. Ostatnim obwieszczeniem publicznym dokonanym w tej sprawie było obwieszczenie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej...

II SA/Bk 780/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-09-24

też w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy J. w dniu [...] marca 2014 r. (k. 163 akt admin.) Stwierdzić należy, że taki sposób zawiadomienia był dopuszczalny na gruncie tej sprawy...
o decyzjach i innych czynnościach w drodze obwieszczeń zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach tych organów oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej...

VI SA/Wa 1216/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-24

jak i stowarzyszenie po wykazaniu interesu prawnego na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001.112.1198 z późn. zm...
.) mają zagwarantowany dostęp do informacji o środowisku i działaniach administracji publicznej, a więc w ocenie Ministra Środowiska nie jest to argument przemawiający za udziałem...

VI SA/Wa 1974/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-15

Informacji Publicznej na stronach organów oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, co obowiązuje organ w przypadku postępowania dotyczącego stwierdzenia...
o decyzji w drodze obwieszczeń w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach organów oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Ponadto na podstawie odpisu...

VI SA/Wa 673/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-18

opisanej działalności. Komunikat został opublikowany 12 lutego 2015 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2015/C 49/04) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej...
i wzywał K. do jego uzupełnień w tym względzie przed ogłoszeniem na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu koncesyjnego oraz w Dzienniku Urzędowym Unii...

II SA/Ol 163/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-06-28

ogłoszeń Urzędu Miejskiego w B. i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Organ pierwszej instancji nie pominął 'antyraportu', lecz przeprowadził postępowanie...
zagrożenia., Organ pierwszej instancji, przed wydaniem decyzji podał do publicznej wiadomości informacje wymienione w art. 33 ust. 1 ustawy. Wbrew wywodom skargi, czynności...
1   Następne >   +2   +5   +10   69