Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

II SA/Wa 492/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-07

Sprawa ze skargi Firmy Handlowej [...] z siedzibą w R. na decyzję Dyrektora Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej z dnia [...] stycznia 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wypłaty świadczenia pieniężnego dla pracodawcy za okres pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie przez pracownika oddala skargę.

IV SA/Wr 489/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-02-15

administracyjnego., W dniu 15 lipca 2014 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych opublikowany został projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych...
. i - jak wynika z notatki służbowej Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego z dnia 12 marca 2014 r. - została mu udzielona wszechstronna informacja na temat jego sprawy...

II SA/Po 703/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-10-30

uznaniowy, co nie oznacza jednak, że organy administracji publicznej mogą podjąć dowolne rozstrzygnięcie. Swoboda organów administracji publicznej doznaje...
istoty sprawy, błędnie przyjmując, że ewidencja wojskowa, obejmująca świadczenia rzeczowe, podlega ochronie jako informacja niejawna, i niewłaściwie zakładając wiążący...

IV SA/Po 221/19 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-06-12

grudnia 2018 r. polegającą na wpisaniu/zamieszczeniu w ewidencji wojskowej prowadzonej przez WKU w P. informacji o reklamowaniu Skarżącego z urzędu. Organowi zarzucono...
z obowiązku pełnienia służby wojskowej, pomimo że organ ten nie dysponował wystarczającymi informacjami do prawidłowego określenia zajmowanego przez niego stanowiska pracy...

III SAB/Gd 18/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-09-22

do uzyskania orzeczenia stwierdzającego, że konkretny podmiot władzy publicznej był obowiązany do wydania orzeczenia w określonym czasie., W odpowiedzi na skargę Wojskowy Komendant...
Uzupełnień w G. wskazał, że informację o przebytym zabiegu skarżący zataił a organ nie miał jakichkolwiek podstaw do ponownego skierowania skarżącego do wojskowej...

III SA/Kr 858/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-10-18

odnotowana w Książce Orzeczeń Lekarskich (Szpital Specjalistyczny [...] Oddział Chorób Serca). Informacje medyczne wpisane do książki wynikają z dokumentacji medycznej...
z zasadą domniemania zgodności z prawdą oświadczenia organu, od którego pochodzi dokument. Z kolei informacja z NFZ o braku danych dotyczących świadczeń medycznych...

II SA/Sz 941/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-10-21

bezproblemowe załatwienie każdej sprawy z zakresu administracji publicznej. Udzielano wszelkich informacji telefonicznie każdej osobie zainteresowanej załatwieniem formalności...
działalności administracji publicznej. Wspomniana kontrola sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Oznacza to, że sąd...

II SA/Bd 662/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-10-21

on, że sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i o właściwość...
administracyjnego zawarte w początkowych przepisach kpa, przede wszystkim w art. 7, 8, 9, 10 i 11 kpa. Zgodnie z nimi w toku postępowania organy administracji publicznej stoją...

III SA/Lu 435/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-03-12

, że organ administracji publicznej obowiązany jest wydać zaświadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ...
się w ewidencji wojskowej danych dotyczących charakteru służby, w szczególności warunków jej odbywania, a zatem informacje te nie mogą być potwierdzone przez wojskowego...

III SA/Łd 558/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-11-04

staje się wykonalna. Natomiast w czasie pokoju przedmiot świadczenia pozostaje w posiadaniu właściciela. Informacja ta została zawarta w uzasadnieniu decyzji. Sam fakt...
. Zgodnie z informacją dla świadczeniodawcy dodaną do decyzji mobilizacja ogłaszana może być w drodze obwieszczeń, komunikatów radiowych, telewizyjnych lub prasowych...
1   Następne >   +2   +5   +10   38