Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

VI SAB/Wa 54/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-07-29

. Możliwość złożenia takiego wniosku przewiduje art. 10 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...
wynikających z wykonywania zadań publicznych. Cytowany przepis, do dnia 1 stycznia 2002r. kiedy to weszła w życie ustawa o dostępie do informacji publicznej, jako jedyny...

III SA/Wr 1363/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-12-02

dokumentów na rzecz skarżącej spółki;, 4. naruszenie art. 1 ust. 1, art. 2 ust. 1 oraz art. 5 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej...
, za wyjątkiem podmiotu publicznego, przekazanych mu informacji na temat wskazanych w wykazie usług, jak i faktu wzajemnej współpracy, co ma na celu ochronę interesów B i podmiotów...

II SA/Rz 1503/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-02-25

tej firmy z listy pośredniczących podmiotów tytoniowych opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej., W pkt II wyroku Sąd na podstawie art. 152 P.p.s.a. stwierdził...
węglowych publikowana jest bez zbędnej zwłoki w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 16 ust. 3c)., Art. 16a ust. 1 określa natomiast konsekwencje sprzedaży...

II SA/Ke 130/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-05-25

września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764), który stanowi że informacja publiczna może być udostępniana w drodze wyłożenia lub wywieszenia...
- brak podstaw by stwierdzić naruszenie prawa skarżącego dostępu do informacji publicznej, sprecyzowanego w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej...

III SAB/Wr 14/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-12-02

publicznej, który jest 'dysponentem' żądanych informacji, powodując wprowadzenie nowej przesłanki nieznanej regulacji art. 36 u.p.e.a., uwarunkowującej możliwość udostępnienia...
do zwrócenia się o udzielenie informacji do organów administracji publicznej oraz jednostek organizacyjnych im podległych lub podporządkowanych, a także innych podmiotów, w sytuacji...

VI SA/Wa 1277/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-22

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (dalej usdg), ze względu na ważny interes publiczny. Biuro informacji gospodarczej, jak stwierdził Sąd...
przez potencjalnych odbiorców, jako usługi świadczone przez podmiot o podwyższonym stopniu zaufania publicznego. Oznacza to naruszenie zasady wyłączności działalności biura informacji...

V SA/Wa 1188/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-10

1 ustawy o grach hazardowych minister właściwy do spraw finansów publicznych prowadzi Rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą, zwany...
z listy wyboru automatycznie po otwarciu formularza. Na stronach internetowych, w stopce oraz w Regulaminie, zawarto informację o zwolnieniu z opłat (dotyczy wpłat depozytów...

II SA/Go 456/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-08-25

, że w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty partner publiczny stwierdził, że 'przedłożone przez wybranego oferenta umowy, w oparciu o które będzie świadczył usługi...
partnera publicznego się odnosi. W skardze użyto sformułowania że 'zaskarżona jest informacja o wyborze oferty' tymczasem sama informacja nie może być zaskarżona bo udzielona...

III SA/Wr 580/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-03-13

. Potwierdza to również wyrok WSA we W. w sprawie SAB/Wr 210/15 nakazujący rozpatrzenie wniosku strony o udostępnienie informacji publicznej, czego Wójt do tej pory...
. Powołała się strona na otrzymane w drodze dostępu do informacji publicznej kserokopie tzw. certyfikatów wystawionych dla członków komisji, w tym kontrolujących stronę. Według...

II SA/Bd 1245/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-12-21

oraz pisma otrzymane w trakcie konsultacji zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mofnet.gov.pl...
) w zakładce projekty aktów prawnych/cło. Natomiast z chwilą udostępnienia projektu ustawy w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z treścią art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 2005...
1   Następne >   +2   +5   +10   100