Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SAB/Po 113/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-12-10

skarżącego powinien zostać rozpatrzony na zasadach i w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm...
w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o dostępie do informacji publicznej, jako informacja o sprawach publicznych - realizacji przez kontrolowaną w tym trybie placówkę...

IV SA/Po 1213/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-12-13

studiów, a więc de facto żąda udostępnienia informacji publicznej W takim wypadku w pierwszej kolejności, zgodnie z art. 141 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo...
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm., dalej pszw) i ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198...

IV SAB/Po 8/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-09-24

od uprawomocnienia się wyroku informacji publicznej określonej we wniosku złożonym w dniu [...] /-/ I. Kucznerowicz /-/ M. Dybowski /-/E. Makosz-Frymus J.K. pismem z 11 stycznia...
2008r. (data wpływu) zwrócił się do Kuratora Oświaty, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001r., nr 112...

I OSK 1489/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-29

. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), poprzez błędne zastosowanie wyrażające się w przyjęciu...
, iż informacje, których od organu domagał się skarżący nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu powyższej ustawy., Wniesiono o uchylenie zaskarżonego postanowienia...

II SA/Gd 1529/02 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2003-03-20

pkt 3 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198/ prawo wstępu na obrady rady gminy...
też wyrażone w art. 11b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym oraz w art. 3 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...

II SA/Po 522/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-11-08

r. skarżący zwrócił się za pośrednictwem poczty elektronicznej (w formie wniosku o udostępnienie informacji publicznej - dop. Sądu) z wnioskiem o przesłanie planu zajęć...
Skarżący wskazał, że zwracał się w dniu 30 września 2021 r. z prośbą o udzielenie przez Organ informacji publicznej na temat treści uchwały rady wydziału regulującej...

I OSK 1490/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-29

. 1 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), poprzez błędne zastosowanie wyrażające...
się w przyjęciu, iż informacje, których od organu domagał się skarżący nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu powyższej ustawy., Wniesiono o uchylenie...

III SA/Kr 1276/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-04-19

jest też niezgodna z ustawą o dostępie do informacji publicznej (art. 2, art. 5 pkt 3 tej ustawy). Odwołujący się stwierdził ponadto, że projekt został oceniony maksymalnie...
pozostawienia jego wniosku o udostępnienie informacji publicznej bez rozpoznania uniemożliwiono mu ochronę swych praw. Komisja wskazała, że ewentualne złożenie wniosku o dostęp...

II SAB/Po 46/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-10-14

Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198 [aktualnie: Dz.U. z 2015 r., poz. 2058], z późn. zm...
) rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów oraz 2) art. 61 Konstytucji i przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. W ocenie Sądu przepis art. 61...

I OW 249/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-30

Administracyjnego w Gdańsku w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: wyznaczyć Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy do rozpoznania sprawy...
udostępnienia informacji publicznej., Na skutek tego brak jest wystarczającej liczby sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, którzy mogliby rozpoznać sprawę...
1   Następne >   +2   +5   +10   100