Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 646 Prawo własności przemysłowej X

II GSK 459/07 - Wyrok NSA z 2008-03-20

publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) informacji publicznej w postaci wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawach o sygn. VI SA/Wa 1219/04 oraz VI SA/Wa...
jego wniosku z dnia 27 czerwca 2006 r. w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dostęp do akt zgłoszenia w sprawie [...] możliwy jest na podstawie art. 251...

VI SA/Wa 219/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-05-16

sytuacji Urząd Patentowy wysłał pismo będące przedmiotem skargi, które miało jedynie charakter informacji publicznej, bowiem zgodnie z art. 74 § 2 Kpa. odmowa umożliwienia...
na skargę, że pismo w sprawie odmowy dostępu do regulaminu skierowane do skarżącej Spółdzielni miało tylko charakter informacji publicznej z uwagi na to, iż skarżąca...

VI SA/Wa 2179/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-23

) naruszenie przepisów procesowych, tj. art. 2, art. 10, art. 12 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. w zw. z art. 61 Konstytucji RP...
a nie swobodnej oceny dowodów., Jako niezasadny Sąd ocenił zarzut naruszenia przepisów postępowania art. 2, art. 10, art. 12 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej...

VI SA/Wa 1475/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-25

przez UP osobom trzecim w ramach udostępniania informacji publicznej., Ponieważ wskazanie powodów żądania zmiany decyzji jest konieczne z uwagi na konstrukcję art. 155...
nie podzielił tego stanowiska, powołując się na okoliczność, że wniosek o zmianę decyzji nie mieści się w kategorii 'informacji publicznej', a tym samym powołanie się na tajemnice...

VI SA/Wa 635/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-06-26

Patentowy wysłał pismo będące przedmiotem skargi, które miało jedynie charakter informacji publicznej, bowiem zgodnie z art. 74 § 2 k.p.a. odmowa umożliwienia stronie...
znaku upłynął już okres zastrzeżony dla utajniania informacji o tym znaku, zatem można dokumenty zgłoszeniowe udostępniać osobom, które wykażą interes prawny...

II GSK 1526/19 - Wyrok NSA z 2020-03-17

drogowego jest realizowana w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W ślad za umowami idą umiejscawiane w elektronicznych Biuletynach Informacji Publicznej Ogłoszenia...
publicznego zawsze wskazywali pełną nazwę przedsiębiorstwa. Skarżący kasacyjnie podnosił, że informacje zawarte w Ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia są informacjami jawnymi...

VI SA/Wa 711/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-16

nr [...] z dnia 31.05.207 r. oraz [...] z dnia 28.06.2007 r. są jawne, każdy może dostać do nich dostęp w drodze dostępu do informacji publicznej, referat 'Technologia...
organ administracji publicznej. Stąd pojęcie interesu prawnego jest kategorią istniejącą obiektywnie i wynika z prawa materialnego. Podstawę legitymacji procesowej stanowi...

VI SA/Wa 447/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-18

ustalonej z góry kolejności'. Świadczy o tym fakt, że pod wyrażeniami 'wykrywa się sygnał informacji o czasach odniesienia', 'generuje się pierwszy sygnał informacji...
o ciągłości', 'generuje się (...) drugi sygnał informacji o ciągłości' kryje się fizyczna praca dowolnego przystosowanego układu logicznego (środka technicznego), który porównuje...

VI SA/Wa 2834/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-20

Środków Ochrony Roślin, publikowanym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z których jednoznacznie wynika...
i niezasadnym oddaleniem sprzeciwu skarżącej;, b) nieuwzględnieniu przy ocenie sprawy całości materiału dowodowego, a w szczególności informacji zawartych w Rejestrze...

II GSK 1597/12 - Wyrok NSA z 2014-03-04

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), miało istotny wpływ na wynik sprawy., Przechodząc do oceny...
się również informacje zawarte w zgłoszeniach wynalazków lub wzorów użytkowych, korzystających z wcześniejszego pierwszeństwa, nieudostępnione do wiadomości powszechnej, pod warunkiem...
1   Następne >   +2   +5   +10   100